Dotační podpora

V příloze tohoto příspěvku naleznete tabulku z podkladů Analýza nepodnikatelů. Jedná se o informace o nepodnikatelích (spolcích) v elektronických komunikacích.

Česky

MPO ve svém záměru Mapování Backhaulu pro účely Národního plánu a pro vytvoření dotačního titulu vyhovělo našim připomínkám. Proto prosím veďte v patrnosti, že v průběhu září bude rozeslán dotazník s největší pravděpodobností v podobě v příloze. (Edit: dokumenty ještě MPO pozměnilo kvůli připomínkám CETIN)  

Bude třeba jej vyplnit do 4 týdnů. Pro menší operátory není třeba velkého úsilí spojené s vyplněním dotazníku, charakter odpovědí je ANO/NE. 

Česky

MPO oznámilo, že do konce roku plánuje vyhlásit ještě jednu výzvu z OP PIK v tomto kohezním období. Je to reakce na zájem o čerpání z druhé výzvy. Jednu miliardu dotací
ovšem operátoři požadují pro pokrytí 10 000 adrených míst, zbytek z více nežli 84 000 adresných míst zůstává nepokrytý.

Česky

Dokument Mapování přípojných sítí bude změněný pro možnost provedení rychlého mapování s použitím pro operátory běžně dostupných dat

MPO v původní dokumentu požadovalo velkou míru detailu, a ten lakonicky řečeno, není ani pro vlastníka infrastruktury dostupný. Velká část infrastruktury postrádá dokumentaci, nejsou propojené obchodní a technické databáze, dokonce je často ztracená dokumentace a o podrobnostech některé infrastruktuktury se ani neví, pokud neuděláte místní průzkum. 

Česky


Témata Spolky: ČTÚ bude z návrhů pro novelu 127/2005Sb. ZoEK prosazova
především povinnost zúčastnit se sběru dat pro spolky, a to na základě
odstavce 20 a 22 ECC.
Ne přímo negativně, ale jako ke zbytečnému, se staví k zavedení
povinností spojených s ochranou spotřebitele i pro nepodnikatele. Je
zjevné, že tyto povinnosti ale budou tlačit další asociace, především
ČAEK.

Česky


NKÚ si „posvítí“ na dotace z OPPIK

Cílem plánované kontrolní akce NKÚ je prověřit, zda podpora rozvoje vysokorychlostního přístupu k internetu z operačního programu "Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost" naplňuje stanovené cíle a zda jsou peněžní prostředky vynakládány účelně a hospodárně. Prověrka by měla být ukončena v dubnu 2020. 

Bližší informace naleznete zde.

Česky

V příloze najdete připomínky Výboru nezávislého ICT průmyslu k 1. návrhu Mapování propojovacích bodů přípojných distribučních a páteřních sítí.

Zásadním zájmem celého trhu je co nejjednodušší způsob sběru tak, aby sebraná data umožnila vyhlásit dotační program a cílit veřejné prostředky účelně.

Požadovaná míra detailů ve zaslaném iniciačním dokumentu by znemožnila rychlé provedení sběru dat a hraničí až se záměry Registru pasivní infrastruktury.

Česky

V příloze nalezenete zápis z jednání PS Mapování MPO 8.7.2019.

Česky

V příloze naleznete k připomínkám a komentářům materiál Mapování propojovacích bodů přípojných distribučních sítí. Tento dokument je kick off z MPO k novému mapování. 

Zde máme dva cíle. MPO tímto dokumentem jednoznačně směruje další dotační programy do backhaulu. To vítáme a je to ve shodě se zadání Valné hromady Výboru, tedy mapování jako takové považujeme za „nutné zlo“.

Česky

V příloze tohoto příspěvku naleznete zápis z jednání PS Mapování, které se konalo dne 8.7. 2019 v sídle MPO.

 

 

Česky

Stránky