Co se mění v Zákonu o elektronických komunikacích?

Zákonodárným procesem prošla novela zákona 127/2005 Sb. (Zákon o elektronických komunikacích). Zde je stručný přehled změn:

DVB-T2

Není naším úkolem příliš komentovat část novely, která upravuje přechod na DVB-T2. Jenom v heslech. Přechodné období, kdy provozovatelé terestriálního vysílání budou provozovat oba typy vysílání společně. Délka přechodného období bude stanovena technickým plánem (NV), nejpozději však 1.2.2021. Náklady na přechod jsou hrazeny podle §27 ZEK hrazeny z radiokomunikačního účtu. To má dopad na jednání o snížení ceny poplatků za využívání pevné služby. Realitou je fakt, že nejdéle po 1.2.2021 bude postupně spouštěný mobilní sítě 5. generace. Necelých 100 MHz šíře pásma v uvolněných 700 MHz a pravděpodobně další uvolněné kmitočty v pásmu 1400 MHz budou zvyšovat atraktivitu mobilního datového připojení.

DVB-T2/HEVC.265 umožní při menší zabrané šíři pásma vysílat stejný, nebo vyšší počet kanálů. Komerční televize nevylučují zpoplatnění HD kanálů DVB-T2. U SD vysílání se to zatím nepředpokládá, ale legislativa tomu však nebrání. 

Dopady na ISP

Výpovědní doba je nově stanovena na maximálně 30 dnů. Smlouva musí obsahovat ujednání o rozsahu možných jednostranných změn a způsobu jejich oznámení účastníkovi, včetně oznámení možnosti odstoupení od smlouvy. Nově je v § 63 odst. 6 vzniklá povinnost informovat o změnách ve smlouvě a účastník může při změně náležitostí smlouvy, smlouvu ukončit bez sankcí. Toto je návrat do ZEK z roku 2014. U smluv na dobu určitou vzniká povinnost nejdříve 3 měsíce a nejpozději 1 měsíc před uplynutím účinnosti smlouvy spotřebitele informovat o takové skutečnosti a o možnostech jejího prodloužení. Není možno automaticky prodlužovat na dobu určitou, jak bylo dříve zvykem. V novele ZEKu jsou i nová ustanovení o maximální délce trvání přenosu čísla, která je stanovená na maximálně 10 dnů. Pouze pro některé z nás je důležité ustanovení, že porušení podmínek přídělu rádiových kmitočtů je nově přestupkem.

Pokuty

Drasticky se zvyšují pokuty. Například podnikání v elektronických komunikacích bez potřebného oprávnění podle § 8, za porušení všeobecného oprávnění, za spam a “jiná drobná pochybení je nově možno udělit pokutu do výše 5 milionů na místo 2 milionů korun. Ku příkladu využívání rádiových kmitočtů v rozporu s oprávněním může Úřad pokutovat částkou 15 milionů korun anebo do výše 5 % z čistého obratu namísto 10 milionů korun. Samozřejmě přestupků podle Zákona je mnohem více, tyto se však týkají i regionálních ISP providerů. Nejvyšší pokuta 20 milionů se nahrazuje částkou 50 milionů korun anebo do výše 10 % z čistého obratu pachatele přestupku. Konkrétní přestupky jsou vyjmenovány v § 118 Zákona. Přestupky fyzických osob nejsou změněny.

Zdroj:

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=84488

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127#cast1-hlava3