Detailnější popis problému zavěšených telekomunikačních sítí

Nadzemní komunikační vedení jsou racionálním řešením výstavby optické infrastruktury, zejména přístupových sítí v malých obcích a přípojných sítích do malých obcí. V rurálních oblastech České republiky jsou inženýrské kabelové sítě stále vedeny nadzemním kabelovým vedením. I v oblastech, kde jsou postupně takové sítě umísťovány do země, zůstávají části obcí, které vedení na podpěrách nadále využívají. Díky struktuře obcí v České republice nelze očekávat, že se situace bude v nejbližší dekádě podstatně měnit.

Současná situace:

Podle vyhlášky 501/2006 Sb., §24 odst. 1 se musí rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací v zastavěném území obcí umisťovat pod zem.

MMR v této věci vydalo Metodickou pomůcku pro povolování výjimek z obecných požadavků na výstavbu možnost povolit z tohoto ustanovení výjimku. V textu této metodické pomůcky jsou popsána specifika řízení pro povolení výjimky, jsou však nešťastně formulována tak, jako by bylo možné udělit výjimku především stavbám přenosové soustavy, a distribuční soustavy energetického vedení. Z textu je pro SU obtížné dovodit, že může výjimku udělit i pro vedení elektronických komunikací, a v metodické pomůcce nejsou upravena specifika řízení o povolení výjimky pro sítě elektronických komunikací tak, jak jsou upravena právě pro energetická vedení.

Problematický text metodické pomůcky je následující:

5. Specifika řízení o povolení výjimky z § 24 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. pro stavby rozvodného energetického vedení v oblasti elektroenergetiky

Kapitola č. 1-4 této pracovní pomůcky se na řízení o povolení výjimky z § 24 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. pro stavby rozvodného energetického vedení v oblasti elektroenergetiky uplatní obdobně, nebude-li níže uvedeno jinak.

Podle § 24 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. se rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací v zastavěném území obcí umisťují pod zem. Právo žádat o povolení výjimky z tohoto obecného požadavku na výstavbu plyne z § 26 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

Řízení o povolení výjimky z povinnosti umisťovat rozvodné energetické vedení pod zem v oblasti elektroenergetiky se bude vztahovat především na stavby přenosové soustavy [§ 2 odst. 2 písm. a) bod 10 zákona č. 458/200 Sb.] a distribuční soustavy [§ 2 odst. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 458/200 Sb.].

 

Navrhovaná opatření:

Definitivní:

Vyjmout sítě elektronických komunikací z povinnosti dle ustanovení §24 odst. 1 vyhlášky 501/2006 Sb. a umožnit rozhodnutí o umístění stavby nadzemních telekomunikačních vedení příslušnému Stavebnímu úřadu.

Alternativní:

Změnit text v dokumentu Metodická pomůcka pro povolování výjimek takovým způsobem, aby sítě elektronických komunikací byly nade vší pochybnost uvedeny jako způsobilé pro možnost udělení výjimky.

Nevýhodou takového řešení je skutečnost, že SU ne vždy Metodické pomůcky pro udělování výjimek znají.

Přidat komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.