Evropská komise schválila podle pravidel EU pro státní podporu kupónový systém na podporu zavádění širokopásmových služeb v Řecku s rychlostí stahování nejméně 100 megabitů za sekundu.

Odkaz: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-162_en.htm

Evropská komise schválila podle pravidel EU pro státní podporu kupónový systém na podporu zavádění širokopásmových služeb v Řecku s rychlostí stahování nejméně 100 megabitů za sekundu. Toto opatření přispěje ke snížení digitální propasti při omezení narušení hospodářské soutěže.

Komisařka Margrethe Vestagerová, zodpovědná za politiku hospodářské soutěže, uvedla: "Řecký projekt Superfast broadband se zaměřuje na zvýšení počtu spotřebitelů, kteří využívají služby Superfast broadband. Systém poukázek pomůže více lidí využívat služby vysokorychlostního širokopásmového připojení v oblastech, kde je k dispozici vhodná infrastruktura ale tento systém bude pomáhat překlenout dlouhodobou digitální propast v Řecku v souladu s cíli jednotného digitálního trhu EU a současně zajistit, aby hospodářská soutěž nebyla nepřiměřeně narušena. "

Řecké orgány se snaží zvýšit počet spotřebitelů využívajících služby "Superfast Broadband Services", které Řecko definuje jako širokopásmové služby, které zajišťují rychlosti stahování nejméně 100 megabitů za sekundu (Mb / s) a lze je snadno upgradovat na 1 Gigabit za sekundu (Gbps).

Infrastruktura, která je schopna poskytovat tyto širokopásmové služby, je již k dispozici v Řecku, ale její využití je velmi nízké. Vouchery podporují zvýšené využívání prostřednictvím pokrytí části nákladů na sestavení a měsíčního poplatku po dobu nejvýše 24 měsíců . Uživatelé budou moci poukazy aktivovat do 31. března 2020.

Řecko oznámilo podpůrné opatření na posouzení Komisí podle pravidel státní podpory. Komise zjistila, že i když je program zaměřen především na spotřebitele, představuje to státní podporu ve prospěch poskytovatelů telekomunikačních služeb, kteří budou moci poskytovat takové služby nad stávajícími širokopásmovými infrastrukturami. Komise proto opatření posuzovala podle pravidel o státní podpoře, zejména podle čl. 107 odst. 3 písm. C) SFEU

Komise zajistila, že Řecko přijme přiměřená opatření, aby zabránila jakémukoli nepřiměřenému narušení hospodářské soutěže, a zejména bude sledovat, zda systém není využíván pouze k nahrazení stávajících předplatného jiným vysokorychlostním širokopásmovým službám.

Schéma bude doprovázeno podrobným hodnocením, které posoudí jeho dopad. Výsledky tohoto hodnocení předloží Řecko Komisi do prosince 2021.

Na tomto základě Komise dospěla k závěru, že režim je v souladu s pravidly státní podpory a přispívá k strategickým cílům EU stanoveným v Digitální agendě pro Evropu av sdělení "Směrem k evropské gigabitové společnosti".

Pozadí

Širokopásmové připojení má strategický význam pro evropský růst a inovace ve všech odvětvích hospodářství, jakož i pro sociální a územní soudržnost. Digitální agenda pro Evropu uznává sociálně-ekonomické přínosy širokopásmového připojení a stanovuje cíle pro rozvoj širokopásmového připojení v Evropě, včetně toho, že 50% nebo více evropských domácností by se mělo přihlásit k internetovým připojením nad 100 Mb / s.

Digitální agenda pro Evropu byla v roce 2016 doplněna komunikací Gigabitové společnosti, která definuje cíle propojení, které mají být dosaženy do roku 2025, kdy by rozvoj velmi vysokokapacitních sítí schopných poskytovat rychlosti stahování nejméně 100 Mbps, které lze rozšířit na 1 Gbps, umožnit široké využití produktů, služeb a aplikací na jednotném digitálním trhu.

V odvětví širokopásmového připojení mohou opatření na straně poptávky doplňovat opatření na straně nabídky zaměřená na zavádění infrastruktury podporou zavádění širokopásmových služeb přes rozvinutou infrastrukturu. Z prvních schémat poukázek lze využít podporu předplatného širokopásmových služeb snížením nákladů pro koncové uživatele.

Podle Indexu digitální ekonomiky a společnosti 2018 (DESI 2018) je zavádění vysokorychlostních širokopásmových služeb v Řecku nejnižší v EU. Podle Řecka je jedním z hlavních důvodů cena vysokého pevného širokopásmového připojení, což je výrazně vyšší než průměr EU.

Verze aktuálního rozhodnutí, která není důvěrná, bude zpřístupněna pod číslem spisu SA.49935 v rejstříku státních podpor na internetových stránkách Komise pro hospodářskou soutěž po vyřešení všech otázek důvěrnosti. Týdenní e-zprávy o státní podpoře obsahují nové publikace rozhodnutí o státní podpoře na internetu a v Úředním věstníku.

Přidat komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.