Informace ze Slovenska + ČTÚ k nařízení Rady EU 2022/350 (Sputnik a RT)

Dovolujeme si zveřejnit informace z Národního centra kybernetické bezpečnosti slovenského NBÚ, kterým vykládá realizaci nařízení Rady EU 2022/350 (k blokaci RT a Sputnik). 

Pro úplnost přidávám informaci, kterou rozeslal také Český telekomunikační úřad. 

 

---

 

Vážená spoločnosť,

V súlade s ustanovení § 5 ods. 1 písm. h) zákona č. 69/2016 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti v znení neskorších predpisov a z dôvodu zabezpečenia koordinácie európskych záležitostí Národným bezpečnostným úradom, si Vám dovoľujem zaslať oznámenie o uverejnení platného právneho dokumentu v Úradnom vestníku Európskej únie. Predmetný dokument je prístupný na internetovej stránke:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0350

Slovensky:
Nariadenie Rady (SZBP) (EÚ) 2022/350 z 1. marca 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine

Anglicky:
Council Regulation (EU) 2022/350 of 1 March 2022 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine

Nariadenie je všeobecne záväzné vo svojom plnom rozsahu, je priamo aplikovateľné vo všetkých členských štátoch. Má prednosť pred vnútroštátnou právnou úpravou. Nariadenie nadobudlo účinnosť k 01. 03. 2022 – dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku EÚ.

Ako súčasť realizácie vám odporúčame vykonať znemožnenie rekurzívneho prekladu mien v uvedených doménach (priložený zoznam) a tiež subdoménach uvedených domén vrátane @ a www záznamov na IP adresy, na všetkých DNS serveroch v prevádzke vašej organizácie, ktoré poskytujú preklad pre zákazníkov ISP, zamestnancov ISP a koncových používateľov.

DOMÉNY NA BLOKOVANIE S POTVRDENÝM SÚVISOM NA RT A SPUTNIK

actualidad.rt.com <http://actualidad.rt.com/> af.sputniknews.com<http://af.sputniknews.com...
editor.newsazerbaijan.ru <http://editor.newsazerbaijan.ru/>
editor.newskaz.ru <http://editor.newskaz.ru/> editor.sputniknews.cn<http://editor.sputnikn...
euro2020.sputnik.az
fi.sputniknews.com <http://fi.sputniknews.com/> fr.sputniknews.com<http://fr.sputniknews.co...
www.sputnik-abkhazia.org <http://www.sputnik-abkhazia.org/>
www.sputnik-abkhazia.ru <http://www.sputnik-abkhazia.ru/> www.sputnik-ossetia.info <http://www....
www.sputnik-ossetia.ru <http://www.sputnik-ossetia.ru/> 

NEWS AGREGÁTORY

*    pokiaľ toto vami prevádzkované technológie umožnia blokovat na zaklade konkretnej URL
*    https://rumble.com/c/RTNews
*    https://bnonews.com/index.php/live-feeds/rt/

APLIKACIE

*    pokiaľ toto vami prevádzkované technológie umožnia blokovat na zaklade konkretnej URL
*    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rt.mobile.english&hl=s...
*    https://apps.apple.com/sk/app/rt-news/id649316948?l=sk

Zároveň vás žiadame o aktualizáciu základných údajov o vašej spoločnosti (podniku) v minimálnom rozsahu:
Názov spoločnosti
IČO
Sídlo
Štatutárny orgán (meno, mail, mobilný kontakt) CSO/CISO/Manažér kybernetickej bezpečnosti (meno, mail, mobilný kontakt)

 

--

 

ČTÚ

 

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) si Vás a Vaši asociaci dovoluje informovat o vydání nařízení Rady (EU) 2022/350 ze dne 1. března 2022, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Nařízení 2022/350“). Toto Nařízení 2022/350 je přímo účinné a jím stanovené povinnosti se vztahují i na poskytovatele služeb elektronických komunikací.

Nařízení 2022/350 doplňuje čl. 2f do nařízení č. 833/2014 a stanoví konkrétní povinnost omezujících opatření dopadajících na dotčené subjekty uvedené v příloze XV, a to konkrétně RT– Russia Today v angličtině, RT– Russia Today Spojené království, RT– Russia Today Německo, RT– Russia Today Francie, RT– Russia Today Španělsko a Sputnik.

 

V souvislosti s výše uvedeným Nařízením 2022/350 zveřejnilo  Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací BEREC dne 11. března 2022 své prohlášení (dále jen „Prohlášení“) směřující k rozsahu působnosti nařízení a vztahu k nařízení Evropského parlamentu a Rady 2015/2120, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a maloobchodní ceny za regulovanou komunikaci v rámci Unie a mění směrnice 2002/22/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 (dále jen „Nařízení 2015/2120“). BEREC považuje povinnosti plynoucí z Nařízení 2022/350 za výjimky slučitelné s ustanovením čl. 3 odst. 3 písm. a) Nařízení 2015/2120 a domnívá se, že všechny domény včetně subdomén (např. www.rt.com, francais.rt.com, *.sputniknews.com, sputniknewslv.com, sputniknews.gr, sputniknews.cn) vztahující se k osobám uvedeným v příloze XV Nařízení 2022/350 spadají pod výše uvedenou výjimku.

ČTÚ se s výše uvedeným Prohlášením ztotožňuje a v souladu s tímto Prohlášením bude na plnění povinnosti pohlížet i v ČR.