Monitorovací zpráva ČTÚ 1/2023

Český telekomunikační úřad publikoval na svém webu svou první Monitorovací zprávu za letošní rok. Přináší v ní souhrn toho, čím by se měl ČTÚ v roce 2023 zabývat, spolu s informacemi o výsledcích podrobné kontroly dodržování podmínek všeobecného oprávnění o kvalitě služby, údajích o náležitostech, souvisejících s uzavíráním smluv po telefonu, a o nových formulářích v systému ESD.

 

Kompletní znění Monitorovací zprávy ČTÚ 1/2023 naleznete zde.

Rok 2023 v ČTÚ

Rada ČTÚ se shodla na tom, že jednou z hlavních priorit pro letošní rok je dokončení 5. kola analýzy relevantních trhů spolu se spoluprací na projednávání a schvalování „technické novely“ ZEK. Na poli poštovních služeb se bude ČTÚ zabývat přezkumem dostupnosti základních služeb, přípravami změn zákona o poštovních službách a notifikací úhrady čistých nákladů držiteli poštovní licence pro období 2023–2024 u Evropské komise. Podle Radou schváleného plánu činnosti ČTÚ pro rok 2023 se Úřad zaměří na vyhodnocení

toho, jak fungují nově definované možnosti přenosu čísel a  služby přístupu k internetu. Rada ČTÚ se zavazuje i v letošním roce podporovat aktivní přístup ČTÚ v  odborné

komunikaci se zástupci sektoru elektronických komunikací i poštovních služeb a v souvislosti s novou legislativou EU se bude připravovat na  zajištění dozorových a dalších kompetencí, pokud mu budou svěřeny k výkonu.

 

V hlavních oblastech své činnosti se ČTÚ zaměří na následující:

 

Ochrana spotřebitele:

 • Cílené kontroly se zaměřením na nekalé obchodní praktiky
 • Řešení stížností a dalších podání ze strany uživatelů ve věci nevyžádaných marketingových hovorů
 • Osvětová a edukační činnost
 • Řešení případů podvodného spoofingu
 • Vývoj mobilní verze NetTestu pro Android

 

Poštovní služby:

 • Provedení přezkumu dostupnosti základních služeb a následné výběrové řízení na držitele poštovní licence pro období po roce 2025
 • Příprava novely zákony o poštovních službách

 

Univerzální služba:

 • Monitoring nově uložené povinnosti univerzální služby v elektronických komunikacích
 • Poskytování součinnosti poskytovatelům služeb pro osoby se zvláštními sociálními potřebami ve věci poskytování zvláštních cen a cenových plánů pro tyto osoby, následné vyhodnocení zkušenosti se zajištěním podpůrné SW aplikace a případné provedení úprav
 • Rozhodnutí o nákladech, které pro poskytovatele univerzální služby představovaly v roce
 • 2022 neúnosnou zátěž, a jejich úhrada ze státního rozpočtu
 • Dokončení procesu notifikace veřejné podpory u Evropské komise

 

Kontrolní činnost

 • Kontrola plnění nových povinností při uzavírání spotřebitelských smluv, které vyplývají z  občanského zákoníku
 • Celostátní kontrola podmínek poskytování souhrnného přehledu základních smluvních informací neboli tzv. shrnutí smlouvy, které vychází ze vzoru stanoveného prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/2243
 • Průběžná kontrola toho, zda jsou rádiové kmitočty využívány v  souladu s  podmínkami všeobecných i  individuálních oprávnění, monitoring leteckých tísňových kmitočtů
 • Provádění kontrolních a ověřovacích měření všeho druhu včetně pokrytí signály mobilních rádiových sítí v oblastech, kde ČTÚ zaznamenává větší počet stížností ze strany občanů.
 • Měření plnění rozvojových kritérií dle podmínek „Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k  využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v  kmitočtovém pásmu 3600–3800 MHz“

 

DVB-T2

 

 • Monitorování dostupnosti signálu TV vysílání ve standardu DVB-T2 a řešení případných stížností ze strany diváků
 • Odstraňování případů rušení signálů v lokalitách výstavby nových základnových stanic 5G sítí

 

Podpora rozvoje sítí a služeb EK

 

 • Spolupráce s MPO na přípravě opatření pro zvýšení efektivity koordinace staveb, včetně návrhu novely zákona č. 194/2017 Sb., o  opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.
 • Příprava a realizace výzev dotačního programu Vysokorychlostní internet vč. výzev na podporu budování backhaulu

 

Správa rádiového spektra

 

 • Výběrové řízení na podporu rozvoje zemského digitálního rozhlasového vysílání s cílem udělení přídělů rádiových kmitočtů
 • Pokračování mezinárodní spolupráce na přípravě návrhů a pozic Evropy pro podzimní Světovou radiokomunikační konferenci WRC-23, včetně zajištění aktivní účasti v průběhu jejího jednání
 • Příprava ucelené aktualizace Strategie správy spektra s ustanovením příslušné společné pracovní skupiny
 • Pokračování v implementaci nového SW pro správu rádiového spektra i v kontrolách plnění rozvojových kritérií

 

Monitoring analýzy trhů EK

 

 • Příprava nové verze analýz relevantních trhů č. 1
 • Zahájení správního řízení o stanovení či zrušení stanoveni podniků s významnou tržní silou a uložení nebo zrušení nápravných opatření
 • V závislosti na výsledku notifikačního řízení dokončení procesu analýzy relevantního trhu č. 3
 • Dokončení správního řízení o stanovení nového podniku s významnou tržní silou

 

Digitalizace a příprava na nové kompetence

 

 • Pokračování v procesu digitalizace vlastní činnosti i služeb poskytovaných širší veřejnosti
 • Příprava na výkon nových kompetencí, pokud budou Úřadu svěřeny nově přijímanými právními předpisy

Soubory ke stažení