Návrhy připomínek VO mobilní služby Martin Dvořák

Vážení kolegové,

 

v odkaze na stránkách ČTÚ a v příloze naleznete Výzvu k uplatnění
připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č.
A/3/xx.2021-x, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním
službám. Připomínky k návrhu opatření obecné povahy č. A/3/xx.2021-x
lze uplatnit do 1 měsíce od data zveřejnění této výzvy (tj. od 24. 9.
2021).
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-analyzy-trhu-c-a3xx2021-x-trhu-c-3

(Tento návrh nereprezentuje stanovisko společnosti Vodafone Česká republika)

Tuto aktivitu vnímáme jako podstatnou, s potenciálem změnit situaci na trhu velkoobchodního přístupu k mobilním službám, kde doposud virtuální operátoři, kteří jsou zároveň pevnými operátory, nebyli schopní dosáhnout na podmínky vedoucí k ziskovému podnikání.
Výbor v této věci plánuje uplatnit obecnou připomínku a tuto aktivitu podpořit. Můžeme dále uplatnit připomínky Vaším jménem, pokud o to budou mít konkrétní firmy zájem. Jak ve své veřejné prezentaci vyzvala předsedkyně Úřadu Hana Továrková, pokud je Vám tato problematika blízká, uplatněte  připomínky uplatnili také sami napřímo. Čím více připomínek ČTÚ obdrží, (i stejných) tím je větší šance, že tuto aktivitu obhájí před Evropskou komisí. Připomínky může samozřejmě uplatnit i subjekt, který velkoobchodní nabídku mobilních operátorů momentálně nevyužívá, ale v případě výhodných obchodních podmínek by o to měl zájem.

Za VNICTP níže zasílám pro Vaši informaci první návrh připomínek který bychom zasílali. Jen na okraj podotýkám, že za konkrétní podnikatelské
subjekty, budou nejpřínosnější připomínky týkající se konkrétních podmínek podnikání na tomto trhu - v analýze např. kapitoly 2.4, 2.4.2, 2.5. Samozřejmě můžete použít argumenty zmíněné níže.

První návrh připomínek za VNICTP:

1. aktivitu ČTÚ vítáme, vnímáme ji jako správnou a potřebnou pro
zajištění funkční hospodářské soutěže na trhu který ze své podstaty
tuto volnou soutěž neumožňuje (státní příděly frekvencí - omezené
zdroje)
2. souhlasíme s ČTÚ že na trhu č.3 je tento zásah třeba, dochází zde k
porušování pravidel hosp. soutěže
3. potvrzujeme kvantitativní výpočty a závěry analýzy ČTÚ,
velkoprodejní ceny byly a jsou nastaveny na úrovni neumožňující
dlouhodobé ziskové podnikání

4. článek 3, odst. c: v otázce oddělené evidence nákladů je třeba, aby
ČTÚ tuto povinnost definoval tak, aby bylo možné na základě této
povinnosti následně na úrovni ČTÚ ale i ÚOHS (příp. soudů) ověřit
neporušování zákazu stlačování marží.
V ČR je dlouhodobým problémem v oblasti telekomunikací prokázat
porušení zákazu stlačovat marže (historicky služby ADSL, nyní mobilní
služby).
ÚOHS ve svém rozhodnutí ze dne 23.1.2019 ve správním řízení č.
ÚOHS-S109/2011/DP (ADSL přístup) konstatuje (např. strana 61), že
stlačování marží nelze prokázat, protože šetřená strana nedisponuje
potřebnými údaji (a to v situaci, kdy jí povinnost odděleného účtování
a evidence dat byla ČTÚ uložena). Tento nedostatek ze strany metodiky
ČTÚ je dále podpořen znaleckým posudkem vypracovaným na toto téma ze
strany Grant Thornton (např. kapitola3.1.3). Za této situace není
jasné jak ČTÚ chce uložit zákaz stlačování marží pokud pro prokázání
tohoto nejsou potřebná data (kapitola 6.1.9 Analýzy ČTÚ)

5. článek 1.1 - již od tohoto úvodu je systematicky vylučována analýza
situace na trhu podnikových zákazníků a pozornost se směřuje jen na
domácnosti. Toto vnímáme jako zásadní pochybení analýzy a nedostatečný
pohled na trh, kde se téměř polovina služeb ponechává libovůli
mobilních operátorů (2.1.4).
VNICTP vnímá situaci na trhu podnikových zákazníků jak zcela obdobnou
domácnostem (s výjimkou TV služeb), ne-li horší. I zde je motivace
prodat balíček služeb ze strany MNO silná (mobilní + fixní služby),
naopak situace s ohledem na stlačování marží je zde násobně horší
nežli u služeb pro domácnosti (stejné WS ceny vs násobně nižší
maloobchodní ceny). Toto navíc vede k omezování podnikání na trhu
fixních služeb kdy mobilní MNO postupně pohlcují menší fixní
operátory, kteří na podnikovém trhu již vůbec nemohou konkurovat v
oblasti balíčků a dochází tak jasnému omezování hospodářské soutěže.
Viz. řádek 106 - business zákazníci mají mnohem silnější inklinaci k
balíčkování.

6. 2.1.2 - znovu - chybí business trh (řádek 259 - analýza jde udělat
i jinak nežli z veřejných stránek operátorů)
Dopady dnešní situace:
Domácnosti = omezení konkurence a inovace produktů, vysoké ceny pro
koncové spotřebitele
Business zákazníci = omezení konkurence, vysoké stlačování marží

7. Nesouhlasíme se závěrem kapitoly 2.1.4 o naprostém oddělení
segmentů ve smyslu potřebnosti zásahu jen u segmentu domácností.
Samotná data v této kapitole indikují velkou podobnost obou segmentů,
speciálně v oblasti mobilních dat kde růst spořeby u doácností v
posledních letech jen vyvažuje omezení zák. chováné ze strany
operátorů formou cenové restrikce uvolněné až paradoxně nařízeními EK
ohledně evropského roamingu. Je třeba i upozornit na české specifikum
umisťování domácností do nabídek pro korporace (zaměstnanecké rodinné
tarify) jako způsob vyhnutí se standardním nabídkám pro domácnosti. I
za tímto je možno vidět dynamiku u vývoje SIM karet (řádek 546) k
čemuž se úřad v analýze nevyjadřuje. Stejně jako úřad nekomentuje
důvody objektivní důvody nárůstu spořeby dat (řádek 611), kde nedošlo
k samovolné změně chování zákazníků ale jen k uvolnění extrémně
restriktivní politiky MNO.

8. 2.1.6 podporujeme závěry analýzy ČTÚ, navrhovali bychom i s ohledem
na české reálie posunutí na období do roku 2028.

9. řádek 1389 - podporujeme definici WS trhu na veškeré mobilní
služby. V minulosti byla snaha oddělovat v analýzách hlasové a datové
služby, případně služby dle generací technologií (3G, 4G). Z našeho
pohledu koncový zákazník vnímá celý komplex mobilních služeb v celku a
je tedy třeba velkoobchodní trh definovat na celé běžné portfolio
služeb.

10. kapitola 3.3. Zde chceme zdůraznit potřebu přehodnocení postupu
Úřadu v oblasti odděleného účtování a evidence dat aby byly státní
orgány skutečně schopny řešit porušení zákazu stlačování marží (viz
připomínka 4). Toto dále souvisí s kapitolami 6.1.3 a 6.1.9)

Podněty a připomínky prosím komunikujte na mou osobu, Martin Dvořák, martin.dvorak@vnictp.cz