Novela zákona o oceňování majetku (1.11. 2018)

Pan Rejzek prosí o připomínky k návrhu Zákona o oceňování majetku. 

Hlavním cílem navržené novely je zavedení dosud chybějící definice tržní hodnoty, a dále zajištění souladu s aktuálním stavem právního řádu. Ve vazbě na občanský zákoník a požadavky plynoucí z Akčního plánu k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavbu sítí elektronických komunikací je aktualizováno ustanovení o oceňování věcných břemen a v nově formulovaném ustanovení je upraveno oceňování újmy z titulu věcných břemen nebo jiných věcných práv zřízených ze zákona jako závada na nemovité věci.

V neposlední řadě dochází k zpřesnění postupů při zpracování cenových map stavebních pozemků a nově se zavádí ocenění rychle rostoucích dřevin.

Termín pro připomínky je 30.10.

Materiály naleznete na webu Hospodářské komory nebo v příloze tohoto příspěvku.

Soubory ke stažení