Popis velkoobchodního přístupu do mobilních sítí

Vážení kolegové, 

 

od kolegů z členské základny přichází občas požadavek na popsání velkoobchodních povinností operátorů mobilních sítí. 

Připravili jsme proto stručné shrnutí, jak se věci kolem velkoobchodního přístupu mají. 

 

Informace najdete v těle mailu, ale také v příloze. 

 

 

Možnosti přístupu do sítě na českém telekomunikačním trhu

 

I.                    Velkoobchodní nabídka

Titul

Druh

Popis

ZEK

Neregulovaný

Podle § 80 se přístup zajišťuje na základě písemné smlouvy uzavřené mezi operátorem a podnikatelem poskytujícím veřejně dostupnou službu.

 

Úřad může vstoupit do jednání a vydat stanovisko k důvodům odmítnutí nebo ke sporné části návrhu smlouvy.

 

Nedojde-li do 2 měsíců ode dne zahájení jednání k uzavření smlouvy, rozhodne úřad na základě návrhu kterékoliv smluvní strany spor o přístupu podle § 127.

ZEK

Regulovaný

Na základě výsledku analýzy příslušného relevantního trhu může Úřad uložit povinnost přístupu podle § 51 odst. 6.

Analýza dotčeného trhu nebyla provedena (psáno k datu 12. května 2021).

Aukce 2013

Regulovaný

Vítězové (O2, T-M, VDF) převzali Závazek velkoobchodní nabídky.

 

Po dobu 12 let od právní moci mají povinnost na výzvu zájemce o velkoobchodní nabídku jednat s každým zájemcem o uzavření dohody.

 

Cena musí být přiměřená rozsahu (ve smyslu podílu vlastní infrastruktury) a povaze služeb, které mají být prostřednictvím hostitelské sítě poskytovány.

 

Výše ceny musí umožňovat stejně efektivnímu operátorovi ziskové podnikání na podřazeném trhu nebo trzích.

 

Smlouva má být uzavřena v délce minimálně 2 let.

 

Závazek velkoobchodní nabídky je definován jako závazek Žadatele poskytnout v souladu s podmínkami přístup k veřejné komunikační síti provozované Žadatelem s využitím rádiových kmitočtů získaných na základě tohoto výběrového řízení (pásmo 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz).

 

Titul

Druh

Popis

Aukce 2016

Regulovaný

Vítězové (O2, T-M, VDF) převzali Závazek velkoobchodní nabídky.

 

Po dobu 12 let od právní moci mají povinnost na výzvu zájemce o velkoobchodní nabídku jednat s každým zájemcem o uzavření dohody.

 

Cena musí být přiměřená rozsahu (ve smyslu podílu vlastní infrastruktury) a povaze služeb, které mají být prostřednictvím hostitelské sítě poskytovány.

 

Výše ceny musí umožňovat stejně efektivnímu operátorovi ziskové podnikání na podřazeném trhu nebo trzích.

 

Smlouva má být uzavřena v délce minimálně 2 let.

 

Závazek velkoobchodní nabídky je definován jako závazek Žadatele poskytnout v souladu s podmínkami přístup k veřejné komunikační síti provozované Žadatelem s využitím rádiových kmitočtů získaných na základě tohoto výběrového řízení (pásmo 1800 MHz a 2600 MHz).

Aukce 2020

Regulovaný

Závazek velkoobchodní nabídky se vztahuje na držitele přídělu v pásmu 700 MHz – O2, T-M, VDF -  a na služby poskytované prostřednictvím těchto kmitočtů.

 

Tento závazek platí od data právní moci rozhodnutí o přídělu do 24. února 2026.

 

Držitel přídělu má povinnost zpracovat referenční nabídku typu Full MVNO a Light MVNO.

 

Smlouva má být uzavřena v délce minimálně 2 let.

 

 

 

 

II.                  Národní roaming

Titul

Druh

Popis

Aukce 2013

Regulovaný

Vítězové (O2, T-M, VDF) převzali Závazek národního roamingu.

 

Závazek národního roamingu je definován jako závazek žadatele poskytnout přístup k veřejné komunikační síti provozované pomocí kmitočtů v pásmech 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz a 2600 MHz.

 

Oprávněným žadatelem měl být

a)    Držitel přídělu alespoň 2 x 5 MHz v pásmu 1800 MHz a současně nezískal kmitočty v pásmu 800 MHz,

b)    Držitel přídělu alespoň 2 x 20 MHz v párové části pásma 2600 MHz a současně nezískal kmitočty v pásmu 800 MHz,

c)    Držitel přídělu alespoň 50 MHz v nepárové části pásma 2600 MHz a současně nezískal kmitočty v pásmu 800 MHz,

d)    Držitel přídělu v pásmu 800 MHz, který není držitelem kmitočtů v pásmu 900 MHz.

Díky výsledku aukce nebyla tato povinnost aktivizována.

 

Aukce 2020

Regulovaný

Závazek národního roamingu se týká v pásmu 700 MHz výhradně držitele bloku A3, tedy společnosti O2.

 

Oprávněný subjekt je držitel kmitočtů v pásmu 3400-3800 MHz, který současně není Stávající operátor (držitel licence 800 a 900 MHz).

 

Národním roamingem se rozumí přístup k veřejné komunikační síti provozované O2 a využívané k poskytování veřejně dostupných služeb prostřednictvím 2G, 3G a 4G technologií v plném rozsahu služeb a 5G technologií v rozsahu služby přístupu k internetu EBB a datových služeb za účelem poskytování ekvivalentu hlasových služeb a SMS v kvalitě neznemožňující poskytování takových služeb, obojí s využitím rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz nebo 2600 MHz.

 

Závazek je omezen do 30. června 2029. Cena určena na základě nákladového modelu.

 

Titul

Druh

Popis

Aukce 2020

Regulovaný

Závazek pronájmu rádiových kmitočtů pro účely průmyslu 4.0 má výhradně držitel bloku B1, tedy společnost Centronet.

Závazek je stanoven ve prospěch jakékoli fyzické podnikající či právnické osoby, která žádá o pronájem rádiových kmitočtů za účelem provozování neveřejné sítě elektronických komunikací, teritoriálně omezené n a jí vlastněný pozemek (nebo pronajatý se souhlasem vlastníka).

Závazek trvá po celou dobu trvání platnosti přídělu.

Cena je stanovena v podmínkách aukce jako součet jednorázové ceny za zřízení (50k) a roční ceny pronájmu.

 

 

web: veřejně, regulace