Povinnosti DTM

Povinnosti vlastníka/správce TI

Zveřejňování dokumentace TI s polohovým umístěním a vyjadřování se k existenci sítí.

 

Vlastník/správce technické infrastruktury je povinen:

- vést dokumentaci technické infrastruktury obsahující polohové umístění (tedy technickou mapu) a vyjadřovat se k plánovaným investičním záměrům nebo i jen v případě průzkumu existence sítí (např. z důvodu rozhodování o koupi pozemku a jeho zatížení případnou technickou infrastrukturou). 

- registrovat se do IS DMVS 

- sdělit svou Územní působnost.

‍- postoupit data o jím spravované a vlastněné TI do IS DTM kraje. Musí zajistit převod dokumentace do formátu JVF a  je zodpovědný za aktualizace dat o své TI v IS DTM kraje.

‍‍

Údaje do digitální technické mapy kraje zapisuje tzv. Editor, a ten odpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost zapisovaných údajů (odkaz na znění zákona).

Pokud vlastník TI nepředá data pro ÚAP, může obec vytvořit územní plán, který nebude počítat s ochranou jeho technologií. Případná změna bude potom na náklady vlastníka TI.

Pokud vlastník TI nebude správně deklarovat svou územní působnost, hrozí, že ho stavebníci nebudou oslovovat se žádostí o vyjádření k existenci sítí a při realizaci stavby dojde k poškození jeho infrastruktury.

K obojímu výše uvedenému je potřeba mít v pořádku dokumentaci sítí (= kompletní, přesnou, aktuální, ideálně ve vektorové podobě a jednotném datovém modelu).

 

Více informací zde