Prezentace změn ve formuláři pro sběr dat ESD pro rok 2021

Vážení kolegové, 

 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) v rámci svého pravidelného sběru dat prostřednictvím systému Elektronického sběru dat (dále jen „systém ESD“) připravuje několik změn, o kterých si se zavedenou praxí dovoluje informovat. 

Níže v této souvislosti uvádím předem soupis plánovaných úprav v rámci sběru dat za rok 2020, prosím o Vaše případné reakce. 

V příloze najdete prezentaci k této věci. 

1) Změny ve formuláři ART202 – Služby poskytované v elektronických komunikacích (dále jen „formulář ART202“)

Tento formulář sleduje období celého roku 2020 a bude v systému ESD přidělen podnikatelům v elektronických komunikacích na začátku ledna 2021. Nově navrhované úpravy vychází z aktuálních potřeb a nových požadavků na získávání údajů pro monitorování situace na trhu elektronických komunikací včetně provádění analýz relevantních trhů, případně mezinárodní vykazování (zejména Evropské komisi).

Přehled navrhovaných úprav je rozdělen dle umístění v jednotlivých sekcích formuláře ART202. V příloze je uvedena předloha tohoto formuláře (soubor „ART202_navrh_formulare_WS.xlsx“) s naznačenými změnami oproti předchozímu období, které jsou odlišeny modrým písmem. Naopak v případě ukazatelů, u kterých k žádným změnám nedochází, není v příslušných polích formuláře uvedena nápověda ani další obdobné informace.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o návrhy změn, vyhrazuje si Úřad možnost provádět i dodatečně formulační textové úpravy, a to i v návaznosti na závěry připravovaného workshopu.

Sekce 2. Přístup k internetu v pevném místě

§  rozdělení rychlostního intervalu „≥ 100 Mbit/s“ na intervaly „≥ 100 Mbit/s < 1 Gbit/s“ a „≥ 1 Gbit/s“ v řádcích 8, 14, 20, 25, 30, 36, 41, 48, 55, 58 a 61 u ukazatele počet přístupů k internetu nepodnikajících osob u všech sledovaných technologií kromě ADSL na maloobchodní i velkoobchodní úrovni,

§  přidání ukazatele „počet přístupů (aktivních přípojek) poskytovaných na základě velkoobchodní nabídky pronájmu RLAN (radio local area network) sítí využívajících LTE (včetně AP) nebo jejich částí (sektorů)“ v řádku 30 ve sloupci „j“ u technologie bezdrátového přístupu v licencovaných pásmech (FWA) v případě sledování údajů o přístupu k internetu v pevném místě poskytovaném prostřednictvím sítě LTE na maloobchodní úrovni. Ukazatel je podmnožinou celkového počtu přístupů v dané kategorii. Budou jej vyplňovat pouze poskytovatelé, kteří dané služby poskytují na základě velkoobchodního přístupu k těmto službám - konkrétně přístupu na lokální úrovni access pointu RLAN (pronájem sektorů). Naopak poskytovatelé služeb „ve vlastní síti“ (disponující přídělem kmitočtů), stejně tak jako poskytovatelé služeb prostřednictvím velkoobchodního přístupu na regionální/centrální úrovni (bitstream určený pro jednotlivé zákazníky/SIM), tento nový ukazatel vyplňovat nebudou.

§  přidání ukazatelů pro „přístup formou pronájmu RLAN (radio local area network) sítí využívajících LTE (včetně AP) nebo jejich částí (sektorů) na místní (lokální) úrovni“ v řádcích 81 a 82 (následující čísla řádků se díky této změně posunou) u technologie bezdrátového přístupu v licencovaných pásmech (FWA) v případě sledování údajů o přístupu k internetu v pevném místě poskytovaném prostřednictvím sítě LTE na velkoobchodní úrovni. Konkrétně budou do formuláře doplněny ukazatele: „Počet pronajatých sektorů v rámci velkoobchodní nabídky pronájmu RLAN sítí využívajících LTE“, „Počet maximálně dostupných přístupů (aktivních přípojek) poskytovaných na základě velkoobchodní nabídky pronájmu RLAN sítí (sektorů) využívajících LTE“ a „Počet přístupů (aktivních přípojek) poskytovaných na základě velkoobchodní nabídky pronájmu RLAN sítí (sektorů) využívajících LTE“. Jedná se o zohlednění sběru dat o poskytovaných velkoobchodních službách přístupu k datovému toku na místní úrovni, konkrétně těch služeb, které jsou nabízeny prostřednictvím pronájmu přístupové části sítě, resp. pronájmu sektoru či RLAN.

§  přesunutí ukazatelů „počet přístupů (aktivních přípojek) prostřednictvím AON“ a „počet přístupů (aktivních přípojek) prostřednictvím PON“ na maloobchodní úrovni u technologie FTTH z řádku 41 do řádku 42 (nově sloupce h, i) v návaznosti na rozšíření rychlostních intervalů u počtu přístupů k internetu nepodnikajících osob (viz první zmíněná úprava v této sekci).

Přílohy pro sběr geografických údajů v sekci 2 (na úrovni adresních míst)

§  úprava způsobu nahrávání geografických údajů do příloh – při využití způsobu vyplnění příloh prostřednictvím předem připravených CSV souborů bude nově nezbytné připravit CSV soubor pro každou přílohu (tj. technologii) zvlášť, přičemž každý tento soubor bude mít předem určený název, který bude uveden v tzv. datové větě popisující strukturu importního CSV souboru. Datová věta bude jako obvykle dostupná ve formuláři ART202 a na webových stránkách Úřadu, kde jsou umístěny informace o sběru dat prostřednictvím systému ESD (https://www.ctu.cz/elektronicky-sber-dat-esd-elektronicke-komunikace). Struktura přílohy i importního souboru zůstane v maximální možné míře zachována dle předchozího formuláře ART192.

§  v případě přílohy pro sledování údajů o bezdrátovém přístupu ve volných pásmech (v řádku 23) odstranění možnosti u vyplněných údajů zaškrtnout v posledním sloupci, zda se jedná o disponibilní přípojky realizované i jinou technologií než v pásmech 2,4 a 5 GHz.

Sekce 3. Vysokokvalitní přístup k internetu v pevném místě

§  úprava rychlostních intervalů napříč sekcí – u ukazatele počet přístupů k internetu včetně tržeb v případě všech sledovaných technologií na maloobchodní i velkoobchodní úrovni dojde u rychlostních intervalů „≥ 100 Mbit/s ≤ 155 Mbit/s“ a „> 155 Mbit/s“ ke změně hraniční rychlosti z 155 Mbit/s na 1 Gbit/s. Nově budou tyto intervaly: „≥ 100 Mbit/s ≤ 1 Gbit/s“ a „> 1 Gbit/s“. Rychlostí intervaly tak budou z velké části v souladu s rychlostními intervaly sledovanými v sekci 2.

Sekce 4. Datové služby

§  úprava rychlostních intervalů napříč sekcí – u ukazatele počet koncových bodů u všech sledovaných typů okruhů včetně tržeb na maloobchodní i velkoobchodní úrovni dojde u rychlostních intervalů „≥ 100 Mbit/s ≤ 155 Mbit/s“ a „> 155 Mbit/s“ ke změně hraniční rychlosti z 155 Mbit/s na 1 Gbit/s. Nově budou tyto intervaly: „≥ 100 Mbit/s ≤ 1 Gbit/s“ a „> 1 Gbit/s“. Rychlostí intervaly tak budou z velké části v souladu s rychlostními intervaly sledovanými v sekci 2.

V případě sekcí 1. Hlasové služby v pevném místě, 5. Mobilní služby, 6. Šíření rozhlasového a TV signálu, 7. Balíčky služeb a 8. Ekonomické ukazatele nejsou navrhovány žádné věcné změny.

V souvislosti s výše uvedenými změnami uvítá Úřad názory a stanoviska k předloženým návrhům, zejména pak k navrženým úpravám v sekci 2, a to před uskutečněním workshopu do 3. června 2020 na mou e‑mailovou adresu (hankiewiczovah@ctu.cz).

2) Zavedení sběru dat o přípojných a distribučních optických sítích a jejich předávacích bodech prostřednictvím formuláře BH20 (dále jen „formulář BH20“)

Úřad ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (dále jen „MPO“) připravil návrh formuláře BH20 - Geografické údaje o přípojných a distribučních optických sítích a jejich předávacích bodech na úrovni obcí do 2 000 obyvatel, který navazuje na jednorázový sběr těchto dat realizovaný MPO v roce 2019. Vzor tohoto formuláře včetně návodných pokynů pro jeho vyplnění je uveden v příloze tohoto e-mailu (soubor „BH20_navrh formulare_WS.xlsx“).

 

S přátelským pozdravem

Jakub Rejzek
VNICTP z.s.
jakub.rejzek@vnictp.cz

Soubory ke stažení

Přidat komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.