Připomínky asociací k textu Národní plánu rozvoje sítí - kapitola 6.2

Vážení kolegové, 

 

jak jsme již sdělovali během videokonferenční schůzky v pátek 29.1., asociace ČTTK, VNICTP, ČAT a APKT ve shodě se společnostmi O2 Czech republic a ISP Alliance si dovolují navrhnout změnu textu kapitoly 6.2 Opatření na straně nabídky, podkapitola Vymezení území pro veřejnou podporu. Konkrétní podoba navrhovaných změn je zachycena v přiloženém dokumentu ve formě revizí. 

 

Z původního znění materiálu se podávalo, že mapování a zřejmě  i ochrana investic pro účely veřejné podpory poskytované na základě projednávaného Národního plánu by měly být založeny na standardu VHCN. V takovém případě se domníváme, že by nebyly naplněny požadavky na ochranu investic vyžadované relevantními evropskými dokumenty, zejména Pokyny EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí (2013/C 25/01). Uvedeným postupem by byly vážně ohroženy či znehodnoceny stávající i plánované investice soukromých subjektů do výstavby sítí elektronických komunikací uskutečňované na základě legitimních očekávání založených na těchto pokynech i dalších relevantních dokumentech ve standardu NGA. Abychom předešli uvedenému znehodnocení investic a s tím souvisejícímu poškození trhu, navrhujeme, aby ochrana investic byla i v předloženém Národním plánu upravena vždy na úrovni vydaných a platných relevantních evropských dokumentů, tj. pro nyní na úrovni NGA s možností změny v případě přijetí nové úpravy. Vhodnou formulací v tomto případě můžeme zajistit spravedlivou ochranu investic i nadčasovost Národního plánu ve vztahu k budoucím změnám na poli evropské regulace.

 

Vykládáme-li situaci nesprávně a záměrem předkladatele v uvedeném dokumentu bylo poskytnout ochranu investic v námi navrhovaném rozsahu, navrhujeme přesto provedení změn dle přiloženého materiálu pro odstranění výkladové nejistoty, která na naší straně ve značné míře přetrvává.