Shrnutí k dokumentu - PŘÍLOHA prováděcího nařízení Komise, kterým se stanoví šablona shrnutí smlouvy, kterou mají použít poskytovatelé veřejně dostupných služeb elektronických komunikací podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972

Shrnutí smlouvy uvádí hlavní prvky této nabídky služeb, jak vyžadují právní předpisy EU1.

ČÁST B – Pokyny pro vyplnění šablony shrnutí smlouvy

Název nebo obchodní značka nabízené služby (služeb) elektronických komunikací se nachází bezprostředně nad názvem „Shrnutí smlouvy“.
Jméno poskytovatele následuje bezprostředně za názvem služby (služeb) elektronických komunikací. Poskytovatel může napravo od názvu „Shrnutí
smlouvy“ vložit své logo. Tři úvodní věty tvoří nedílnou součást shrnutí smlouvy a nesmí se měnit.

Jméno, adresa a přímé kontaktní údaje poskytovatele a přímé kontaktní údaje pro případné stížnosti, pokud jsou odlišné, se uvedou pod jménem
poskytovatele. Shrnutí smlouvy musí být datováno. Pokud smlouva nezahrnuje poskytnutí koncového zařízení, zmínka o zařízení v nadpisu „Služba/služby a zařízení“ se odstraní nebo se
uvede, že se dané smlouvy netýká. Pokud smlouva nezahrnuje službu přístupu k internetu, oddíl „Rychlost služby přístupu k internetu a prostředky nápravy“ se odstraní nebo se uvede, že se dané smlouvy
netýká. Nejsou-li poskytnuty žádné další informace, oddíl „Další důležité informace“ se odstraní nebo se uvede, že se dané smlouvy netýká.

Kurzíva použitá v části A znamená, že výše uvedené nadpisy a související informace nejsou ve všech případech povinné. Hranaté závorky použité v části A se nahradí požadovanými informacemi.
Oddíl „Služba/služby a zařízení“ Uvede se popis hlavních charakteristik služby (služeb) elektronických komunikací, například pevných hlasových telefonních služeb, mobilních hlasových telefonních služeb, mobilního přístupu k internetu, pevného přístupu k internetu, přenosových služeb pro televizní vysílání nebo interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech. U balíčků podle článku 107 směrnice (EU) 2018/1972 se v příslušných
případech popíše také typ koncového zařízení, jakož i služby, jako jsou televizní balíčky, video na vyžádání či jiné mediální služby. U přenosových služeb pro televizní vysílání a u balíčků, které takové služby zahrnují, mohou být uvedeny i typy nabízených televizních balíčků, pokud není možné uvést seznam všech kanálů zahrnutých do daného balíčku. V případě balíčků se služby uvedou v pořadí uvedeném v tomto odstavci. Popis v příslušných případech zahrnuje objem či počet volání, zpráv a dat a politiku přiměřeného využívání roamingu, kterou poskytovatel uplatňuje. Oddíl „Rychlost služby přístupu k internetu a prostředky nápravy“ Pokud služba zahrnuje přístup k internetu, uvede se přehled informací požadovaných podle čl. 4 odst. 1 písm. d) a e) nařízení (EU) 2015/2120. U služby pevného přístupu k internetu se uvede minimální, běžně dostupná a maximální rychlost stahování a vkládání a u služby
mobilního přístupu k internetu odhadovaná maximální rychlost stahování a vkládání. Uvede se přehled prostředků nápravy, které má spotřebitel k dispozici podle vnitrostátního práva v případě trvalé nebo pravidelně se opakující odchylky skutečného výkonu služby přístupu k internetu, pokud jde o rychlost nebo jiné parametry kvality služby, od Oddíl „Cena“ 4 U služeb elektronických komunikací poskytovaných za přímou peněžní platbu se v tomto oddíle uvedou ceny za aktivaci služby a pravidelné poplatky nebo poplatky spojené se spotřebou. V případě účastnických smluv se uvede opakovaně placená cena včetně daní za zúčtovací období, a pokud zúčtovacím obdobím není jeden měsíc, také za měsíc. Uvedou se veškeré další fixní ceny, například cena za aktivaci služby a v příslušných případech cena za zařízení, jakož i případné časově omezené slevy.

V příslušných případech se ve shrnutí smlouvy uvedou poplatky spojené se spotřebou, které se uplatní po překročení objemů zahrnutých do pravidelně placené ceny. Pokud jde o informace o sazbách za dodatečné
služby nezahrnuté do pravidelně placené ceny, uvede se v příslušných případech, že jsou k dispozici samostatně. U služeb poskytovaných bez přímé peněžní platby, ale s tím, že podmínkou poskytování služby je, že uživatelé přijmou určité povinnosti, se tato skutečnost uvede. Oddíl „Doba trvání, obnovení a ukončení“ Ve shrnutí smlouvy se uvedou informace o době trvání smlouvy v měsících a hlavní podmínky jejího obnovení a ukončení z důvodu uplynutí doby trvání smlouvy a – v příslušných případech – předčasného ukončení. Tyto informace zahrnují poplatky splatné v případě předčasného ukončení včetně informací o odblokování koncového zařízení. Informacemi nejsou jimi dotčeny jiné důvody ukončení smlouvy stanovené unijním nebo vnitrostátním právem, například v případě nesouladu se smlouvou. Oddíl „Funkce pro koncové uživatele se zdravotním postižením“ Uvedou se informace o hlavních produktech a službách pro koncové uživatele se zdravotním postižením. Zahrnuty by měly být, pokud jsou k dispozici, alespoň text v reálném čase, úplná konverzace, přenosové služby, přístupné tísňové komunikace, specializovaná zařízení, zvláštní sazby a přístupné informace. V příslušných případech lze uvést, že podrobnosti jsou k dispozici samostatně. Oddíl „Další důležité informace“ Poskytovatelé mohou uvést jakékoli další informace, jež musí být podle unijního nebo vnitrostátního práva poskytnuty předtím, než spotřebitel začne být vázán smlouvou nebo jakoukoli odpovídající nabídkou.

Soubory ke stažení