Stručný přehled hlavních komponent Národního plánu obnovy (Digitalizace)

Stručný přehled hlavních komponent relevantních pro kyberbezpečnost a digitalizaci:

1.1 Digitální služby občanům a firmám (MV)

Změna: Alokace po prioritizaci k 9. 4. 2021: 2,955 mld. Kč.

Reformy:

Digitální služby pro koncové uživatele

Rozvoj otevřených dat a veřejného datového fondu

Zajištění podmínek pro kvalitní správu datového fondu a zajištění řízeného přístupu k datům

eHealth – nepatrně rozšířeny cíle, Kyberbezpečnost zmíněna jen pro nemocnice v Praze.

Digitální služby v resortu justice

 

1.2 Digitální systémy veřejné správy (MV)

Změna: Alokace po prioritizaci k 9. 4. 2021: 7,133 mld. Kč (z 9,5 mld. Kč).                             

Vytvořit efektivní prostředí pro digitalizaci agend vykonávaných veřejnou správou – ne jen státem jako v předchozí verzi.

Budování a rozvoj agendových informačních systémů

Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment.

Kybernetická bezpečnost - Investice do oblasti kybernetické bezpečnosti je zaměřena především na centrální orgány státní správy v resortu Ministerstva zdravotnictví a na poskytovatele zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., působící na území hl. m. Prahy

Kompetenční centra pro podporu eGovernmentu a elektronizace zdravotnictví

Budování a rozvoj systémů podporujících elektronizaci zdravotnictví

Vytvoření předpokladů pro digitální justici

 

1.3 Digitální vysokorychlostní sítě (MPO)

Alokace po prioritizaci k 9. 4. 2021 5,9 mld. Kč

Zlepšení prostředí pro budování sítí elektronických komunikací

Podpora rozvoje ekosystému sítí 5G a dalšího rozvoje těchto sítí

Vybudování vysokokapacitního připojení

Dokrytí 5G koridorů a podpora rozvoje 5G

U investice Vybudování vysokokapacitního připojení se budou vyhlašovat tyto výzvy ihned po schválení finální podoby NPO:

Podpora budování přístupových sítí v bílých adresních místech, kde je veřejnou konzultací (dále "VK") ověřeno, že je podnikatelé v elektronických komunikacích (dále "operátoři") nepokryjí do 3 let na tržním principu. Výzva, včetně vymezení způsobilých výdajů, modelu hodnocení a kritérií pro výběr a hodnocení projektů, pravidel pro žadatele a příjemce, pokynů pro velkoobchodní nabídku a další přílohy v základu vycházející z Výzvy IV Vysokorychlostní internet Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále “OP PIK”). Podmínky se budou lišit pouze v zahrnutí všech adresních míst (bez rozlišení na obytná a jiná) jako způsobilých výdajů. Další odlišnost bude spočívat již v podpoře sítí VHCN, zvláště pak pro socio-ekonomické aktéry o propustnosti 1Gb/s. Podmínky výzvy budou v souladu s čl. 52 GBER. Míra spolufinancování z RRF bude 75 %, zbývající část půjde ze soukromých zdrojů operátorů. Realizace těchto projektů se předpokládá do konce roku 2025.

Podpora přípojných sítí (backhaul) pro připojení obcí a jejich místních částí.

Podporu zřizovatelům na čerpání služeb využívajících VHCN sítě, například formou koupi dlouhodobého práva užívání optického vlákna (IRU). Toto bude představovat opatření na straně poptávky stimulující soukromé investice operátorů do budování potřebné konektivity. Realizace části těchto projektů se předpokládá do poloviny roku 2023, zbývající část do konce prvního čtvrtletí 2026.

 

1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie (MPO)

Alokace po prioritizaci k 9. 4. 2021: 5,71 mld. Kč (z 6 350 mld. Kč).

 

1.6 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení (MMR)

Alokace po prioritizaci k 9. 4. 2021:1,750 mld. Kč

Zavedení rekodifikace stavebního práva do praxe

Vytvoření „Agendového informačního systému“ (AIS)

Rozvoj a využití datového fondu veřejné správy v územním plánování

Plné využití přínosů digitalizace stavebního řízení

 

3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace
Alokace po prioritizaci, verze k 9. 4. 2021: 4,857 mld. Kč

Reforma kurikula a její implementace - Implementace revidovaného kurikula a smysluplné zapojování digitálních technologií do výuky.

Implementace DigCompEdu - Do 4. Q. 2021 bude vytvořen dotační program a bude vyhlášena výzva pro instituce na krajské úrovni k předložení projektu zajišťující podporu a vzdělávání určitého počtu škol na území konkrétního kraje.

Fond mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky a digitalizace škol - Prevence digitální propasti a zvýšení úrovně digitalizace škol.

 

 

Společná komponenta pro přípravu projektů: 4. 1. Systémová podpora veřejných investic 

Alokace po prioritizaci, verze k 9. 4. 2021: 2,490 mld. Kč

Cíl: kvalitní příprava min. 220 projektů do stadia komplexního dokončení přípravy do úrovně připravenosti pro vyhlášení soutěže na zhotovitele; 35 PPP projektů.

Projektem je myšlena příprava chytré/inteligentní investice, která nemá negativní vliv na životní prostředí.
Zelený projekt – projekt, který cílí na neutralitu v oblasti životního prostředí.
Digitální projekt – projekt, při jehož tvorbě jsou vytvářena digitální data použitelná následně v provozu pro lepší řízení služby poskytované cílovým skupinám.
SMART CITY projekt - projekt, kde jsou data využívána k dosažení lepší kvality služeb pro občany, pro projekty, které řeší komplexně problémy území.
Chytrý projekt – projekt, který cílí na chytřejší městské dopravní sítě, modernizované zásobování vodou a zařízení na likvidaci odpadu a efektivnější způsoby osvětlení a vytápění budov. Znamená to také interaktivnější a citlivější správu měst, bezpečnější veřejné prostory a uspokojování potřeb stárnoucí populace.

Veškeré aktivity budou zasmluvněny nejpozději ve 12/2023.

Podpora přípravy projektů bude designována jako fond.

Výše podpory = koeficient podpory x velikost očekávaných celkových uznatelných investičních výdajů, pro každou podporu bude vždy definováno min. a max.

Příprava projektu pro klasické výběrové řízení na dodavatele (celkem všechny 4 fáze) odpovídá 6 % očekávaných uznatelných investičních výdajů. (max. podpora bude 12 mil. Kč na jeden projekt).

Projekt musí být zapsán v Národním investičním plánu.

Regionální stálá konference bude doporučovat vhodné projekty na území kraje.

Analytický software pro podporu rozhodování → aby umožňoval provázání informací o investicích v NIP (datová část NIP jsou plynule aktualizována data sbíraná SW na sběr investičních potřeb v území – s velikostním omezením 50 mil. Kč) a provedení indikativní prioritizace na základě provázání informací o investici a veškerých dostupných dat a dalších charakteristik.

Podrobnosti naleznete v dokumentu NPO.

Soubory ke stažení