Text připomínek k Návrhu obecných principů aukce 700 MHz.

Text připomínek k Návrhu obecných principů aukce 700 MHz. 

Návrh je k prostudování zde:

 

Text připomínek:

--------

 

VNICTP podporuje deklarovanou snahu ČTÚ směřující k posílení konkurence trhu mobilních komunikací, s důrazem na podporu vzniku nového celoplošného operátora sítí 5G.

Bohužel stávající text Návrhu základních principů obsahuje zásadní nedostatky, které dle našeho názoru neumožní efektivní naplnění těchto cílů.

 

Naše hlavní připomínky k textu Návrhu:

Oddíl 8

A.

Podmínku dostupnosti národního roamingu pro případného nového operátora vnímáme jako zcela kritickou v případě, že ČR má zájem na vzniku nového operátora.

V souladu s poznámkou ČTÚ (doba nezbytná pro výstavbu vlastní sítě) však nesouhlasíme s indikovanou dobou 4 let. V situaci a realitě českého mobilního trhu (obtížnost výstavby backhaulu zmiňovaná v současné době všemi operátory i v rámci 4G) by tato doba měla být po celou dobu přídělu vydražených frekvencí. Nejde jen o formální pokrytí určitého území ale i o dostatečnou kapacitu a rozložení provozu vyžadující hustou síť BTS u nového operátora který nedisponuje existujícími 3G a 4G sítěmi, kde ani v současnosti není akceptovatelná velkoprodejní nabídka (viz probíhající řízení ČTÚ o nápravných opatřeních). Dalším argumentem pro toto je i stále probíhající šetření v rámci EK ohledně sdílení sítí v ČR, kdy nový operátor bude zcela jistě postaven do ještě nevýhodnější pozice nežli Vodafone.

Principy nabídky národního roamingu a nastavení jeho cen by měly být známy předem aby nedošlo k situaci jako při aukci 4G, kdy se u povinnosti velkoobchodní nabídky po 5 letech ukázalo, že byla ze strany operátorů nastavena nevýhodně.

Závazek národního roamingu by se dále měl vztahovat i na sítě a služby 4G.

 

B.

Velkoobchodní principy zde uvedené podporujeme. Je však třeba se poučit ze selhání podobných vágních ustanovení v aukci 4G viz. výše. V návaznosti na šetření ČTÚ (3 krit. test) je třeba vzít v úvahu specifika v ČR – ohromný rozptyl mezi business a retail cenami kdy business klienti jsou často skrytě retailoví zákazníci. Podmínky stanovené úřadem by měly přispět k normalizaci situace v ČR ve srovnání se zahraničím. Speciální pozornost by měla být věnována předcházení omezujících podmínek speciálně v datových limitech kdy je disproporce mezi business a retail klientelou ještě větší a velkoprodejní nabídky zde u 4 G byly nejvíce diskriminační. Měla by být zvážena i WS cenová regulace Retail minus.

 

Dále bychom chtěli níže upozornit na připomínky podané našimi členy již ve 4G aukci (neúspěšně), které se zpětně ukázaly jako zcela vystihující nastalou realitu a které platí i o to silněji i pro aukci 5G.

 

Materiál nutí případného nového operátora vstupovat do velmi nejistého podnikatelského prostředí, kdy tato nejistota není primárně způsobena trhem ale naopak regulací úřadu. Nový operátor by měl uhradit vysoké poplatky za frekvenční příděl před znalostí výše poplatků za národní roaming a před stanovením nápravných opatření.

Nejzávažnější překážkou pro vážného nového zájemce o kmitočty je fakt, že se sice z materiálu dozví vyvolávací ceny pro jednotlivé aukční bloky a rozvojová kriteria, která mu přináší jen náklady, zato z něj není vůbec patrné a odhadnutelné, jaký skutečný ekonomický prostor novému operátoru na trhu vznikne. Materiál ukládá sice operátorům nabídnout národní roaming (pro nového operátora) i velkoobchodní nabídku (pro virtuální operátory), jenže je víceméně na libovůli stávajících operátorů, jak k výpočtům nabídek přistoupí. Je nasnadě, že pokud nabídka národního roamingu, resp. velkoobchodní bude příliš blízká koncovým cenám, nový operátor, resp. virtuální operátoři konkurenční boj příliš nerozhýbou. Budou-li ceny národního roamingu a velkoobchodní sice výrazně nižší než koncové, ale současně budou od sebe téměř nebo zcela nerozlišitelné, tak se sice zvýší cenová konkurence, ale nový operátor na rozdíl od těch virtuálních nikdy ekonomicky neospravedlní zakoupení práv a povinnou výstavbu sítě. Co hůř, zavedení operátoři budou moci cenové hladiny obou nabídek i vzájemně protínat např. díky objemům originace a terminace. Nebo budou sami pravidelně zaplavovat trh vlastními “mimořádnými“ a “časově“ omezenými nabídkami výrazně pod cenou velkoobchodní i cenou národního roamingu. Obdobně nešťastná situace, která může být precedentem, již zde byla na trhu č.4 a 5 (širokopásmové služby) a vedla k dlouholetému pokřivení trhu s internetovým připojením, omezení konkurence a stávajícímu šetření ÚOHS v této věci. Není důvod si myslet, že by tomu mělo být teď jinak.

Pro dosažení cílů zajištění lepší inovace, efektivního využívání spektra, geografického a kapacitního pokrytí uloží nejen operátorům povinnosti, ale zajistí nejprve ex ante regulací, tj. analýzou relevantního trhu a přijetím nápravných opatření, aby obdobně jako v případě fixního trhu fungovala i na mobilním trhu účinná hospodářská soutěž, která daleko lépe motivuje operátory k inovaci a využívání omezených zdrojů. Znalost nápravných opatření (případná regulace velkoobchodních cen směrem k MVNO) je zcela nezbytná pro nového operátora pro stanovení odhadu budoucího vývoje českého mobilního trhu a v návaznosti na to stanovení vhodné ceny za dražené kmitočty.

Nutné podmínky:

1. stanovení povinnosti národního roamingu pro stávající operátory po celou dobu platnosti přídělu frekvencí

2. umožnit novému operátoru kvantifikaci nákladů na národní roaming (metodika, stanovení stropů, definice a zafixování propojovací dohody předem apod.). Tudíž stanovit konkrétní povinnost pro všechny úspěšné účastníky aukce ze skupiny stávajících operátorů zavázat se k předložení bezpodmínečných referenčních nabídek pro národní roaming a velkoprodej a to na bázi všech i případných historicky přidělených kmitočtů, pokud chtějí využívat jakékoli vydražené nové kmitočty a to na základě konkrétní metodiky tak, aby byly zajištěny rovné podmínky pro nového operátora.

3. stanovení/umožnění asymetrických propojovacích poplatků reflektujících jiné výchozí podmínky stávajících a nového operátora (level play field) a to na maximální dobu 8 let.

4. pro nového operátora prodloužení doby začátku účelného využívání kmitočtů alespoň o jeden rok a žádná rozvojová kritéria ve všech frekvenčních pásmech tak, aby nový operátor mohl efektivně naplňovat cíl účinné hospodářské soutěže, přičemž se předpokládá, že výstavba bude díky účinné hospodářské soutěži v jeho vlastním ekonomickém zájmu

5. zajištění rovných podmínek pro nového operátora v situaci, kdy dochází mezi stávajícími operátory stále častěji k praktice sdílení věží a nový operátor by při výstavbě věží (hlavně v pásmu 1800MHz) musel vynaložit neadekvátní a enormní náklady