Vláda schválila Akční plán 2.0

Schválení Akčního plánu 2.0 k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací na jednání vlády České republiky

 

Situace ve výstavbě a modernizaci vysokorychlostních sítí elektronických komunikací v České republice zásadně neuspokojuje současné rozvojové trendy související s rostoucí potřebou spolehlivého a bezpečného vysokorychlostního připojení k internetu pro občany a podnikatele. Rostoucí počet digitalizovaných podniků a odvětví Průmyslu 4.0 s potřebou vytváření nových aplikací a obchodních modelů v zájmu zajištění konkurenceschopnosti výroby, distribuce a prodeje zboží a nových služeb si vyžádá vysokorychlostní připojení prostřednictvím vysokokapacitních sítí. Dopravním uzlům takové připojení usnadní využití intermodální dopravy založené na inovativních aplikacích. Rovněž veřejná správa a socioekonomické subjekty potřebují vysokorychlostní připojení k efektivnějšímu poskytování služeb občanům a podnikatelským subjektům.

Očekávané nové služby budou využívat jednak páteřní a přístupovou síť, a dále sítě 5G. Předpokládá se, že klíčovými oblastmi pro první fázi nových aplikací budou průmyslové zóny, silniční koridory a železniční spojení. Životaschopnost těchto nových aplikací bude mj. vyžadovat dostupnost služeb založených na sítích 5G na celém území České republiky.

Naplnění uvedených cílů a následně i další dlouhodobé zlepšování možností a kvality připojení k internetu je vnímáno jako nezbytná premisa zdravého rozvoje digitální společnosti a v souvislosti s tím i udržitelného růstu hospodářství. Existence kvalitního připojení má zásadní pozitivní dopady do oblasti konkurenceschopnosti, inovací, ale i sociální a územní soudržnosti a posilování principů občanské společnosti. S mnoha synergickými efekty napříč prakticky všemi oblastmi lidské činnosti pak napomáhá soustavnému zlepšování kvality života občanů i rozvoji podniků.

Výše uvedené má také úzkou vazbu jednak na Programové prohlášení vlády České republiky a návazně na strategický dokument Digitální Česko, který řeší kromě jiného podporu digitální infrastruktury. Rovněž Inovační strategie 2030 - Czech Republic – The Country for the Future podporuje dynamický rozvoj moderních technologií, který není možný bez spolehlivého vysokorychlostního připojení k internetu.

Strategické dokumenty vymezující cíle ovšem nemohou zajistit jejich naplnění bez součinnosti podnikatelské sféry, která je hlavním investorem budování sítí elektronických komunikací, a dále bez obcí, měst a krajů, bez jejichž spolupráce nelze změn dosáhnout. Při budování sítí elektronických komunikací byly v praxi identifikovány konkrétní překážky, které rozvoj sítí a služeb elektronických komunikací zpomalují a v některých případech ho prakticky i znemožňují. Následkem toho budování sítí elektronických komunikací i přes rozvinuté tržní prostředí v některých oblastech zaostává a na určitých částech území není z ekonomických důvodů rentabilní.

Usnesením vlády ze dne 10. května 2017 č. 350 byl schválen Akční plán k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací. Cíle tohoto dokumentu byly postupně naplňovány. V důsledku dalšího vývoje a změn v legislativě byla řada dalších cílů překonána a současně byly identifikovány nové bariéry. Proto bylo přikročeno k aktualizaci původního Akčního plánu. Usnesením ze dne 24. října 2018 č. 694 vláda projednala zprávu o naplňování Akčního plánu.

Cílem předloženého materiálu Akční plán 2.0 k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací (dále jen „Akční plán 2.0“) je identifikovat nejdůležitější problémy a bariéry při budování a provozu sítí elektronických komunikací, které v současné době nejvíc omezují investice do těchto sítí. Materiál současně navrhuje opatření, která by měla vést k odstranění identifikovaných problémů v oblasti plánování a výstavby sítí elektronických komunikací, přičemž  je zapotřebí postupovat v souladu s pravidly veřejné podpory a v případě identifikace  kumulativního naplnění definičních znaků veřejné podpory aplikovat relevantní právní předpisy v dané oblasti.

Předmětná problematika byla podrobně diskutována s Českým telekomunikačním úřadem (s ohledem na jeho působnost) a profesními sdruženími, resp. asociacemi zastřešujícími podnikatele v elektronických komunikacích.

Do Akčního plánu 2.0 byly rovněž zapracovány výsledky kulatého stolu, kterého se dne 29. května 2019 zúčastnili zástupci relevantních ministerstev a úřadů státní správy, Asociace krajů České republiky, Svazu měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv České republiky a zástupci asociací zastřešující podnikatele v elektronických komunikacích.

Zdroj: MPO

Akční plán naleznete v příloze tohoto příspěvku.

Soubory ke stažení

akcni-plan-2-0.pdf(162.79 KB)

Přidat komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.