Vyhláška 582/2020 Sb. Srovnávač tarifů

Vážená paní,
Vážený pane,


dovolte nám se na Vás obrátit jako na kontaktní osobu uvedenou podnikatelem při oznámení komunikační činnosti Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ) a vyzvat Vás k registraci do systému pro sběr informací srovnávacího nástroje cen a kvality služeb elektronických komunikací, který ČTÚ provozuje.

Cílem srovnávacího nástroje je umožnit koncovým uživatelům porovnávat a posuzovat různé veřejně dostupné služby elektronických komunikací, a tím přispět k celkovému zvýšení transparentnosti a přehlednosti těchto služeb pro uživatele.

Ke správné funkčnosti tohoto nástroje jsou však nutné i informace o podobě služeb nabízených podnikateli.

Přístup do systému pro účely vyplňování a zasílání informací získáte vyplněním registračního formuláře na adrese https://srovnavac.ctu.cz/registrace/xxxx a následnou aktivací účtu.

Registrovat se do systému mohou i další zástupci podnikatele, a to po vyplnění veřejně dostupného registračního formuláře na adrese https://srovnavac.ctu.cz/registrace. Takto zřízený uživatelský účet je následně třeba ještě ověřit pomocí pokynů, které budou po registraci zaslány na uvedenou kontaktní e-mailovou adresu.

Po aktivaci uživatelského účtu se budete moci seznámit s uživatelským rozhraním, se strukturou a podobou formulářů pro sběr informací, a ty v níže uvedených termínech vyplnit a odeslat ČTÚ. Vedle ručního vyplňování formulářů je možné informace předložit ve formátu CSV nahráním na vyhrazené úložiště.

Podrobnější informace ke způsobu sběru dat a k jednotlivým sledovaným parametrům, včetně zmíněných formulářů ve formátu CSV, naleznete v uživatelském rozhraní po přihlášení do srovnávacího nástroje.

Služby, které jsou zahrnuty do srovnávacího nástroje a termíny pro jejich první vyplnění a zaslání ČTÚ jsou:

Mobilní tarifní i předplacené služby (volání, SMS, data) – termín pro první vyplnění 31. 1. 2021

Mobilní internet (tj. internet do notebooku či tabletu) – termín pro první vyplnění 31. 1. 2021

Volání v pevném místě – PSTN a VoIP telefonie s využitím geografických telefonních čísel – termín pro první vyplnění 31. 3. 2021

Internet v pevném místě – připojení v pevném místě, využívající různé technologie (např.: xDSL, FTTx, CATV, WiFi) – termín pro první vyplnění 31. 3. 2021

Televize – služby poskytované za úplatu koncovým uživatelům – termín pro první vyplnění 31. 3. 2021

O změnách v nabídce služeb (úpravě parametrů stávajících služeb, zahájení poskytování nových či zrušení starých služeb a změně geografické dostupnosti) byste následně měli ČTÚ předat informace vždy v termínu do 1 měsíce od provedení příslušné změny.

Tento e-mail je automaticky generován a opakovaně zasílán na kontaktní e-mailové adresy podnikatelů, kteří ČTÚ oznámili poskytování alespoň jedné z výše uvedených služeb, a to až do provedení registrace alespoň jednoho uživatelského účtu za příslušného podnikatele.

Povinnost ČTÚ zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup bezplatný nezávislý srovnávací nástroj, který umožní porovnávat a posuzovat různé veřejné dostupné služby elektronických komunikací z hlediska cen a kvality poskytované služby stanoví zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (ZEK), v ustanovení § 66a odst. 1.

Ustanovení § 66a odst. 4 ZEK pak podnikatelům poskytujícím veřejně dostupné služby elektronických komunikací ukládá povinnost předávat ČTÚ veškeré informace nezbytné pro zajištění srovnávacího nástroje. Rozsah, forma a způsob předávání informací je v souladu s ustanovením § 66a odst. 5 ZEK specifikován ve vyhlášce č. 582/2020 Sb., o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro zajištění srovnávacího nástroje.

Děkujeme za Vaši spolupráci a věříme, že díky ní bude srovnávací nástroj koncovým uživatelům sloužit k objektivnímu a transparentnímu srovnání všech do něj zahrnutých služeb elektronických komunikací.

S pozdravem

Český telekomunikační úřad
Odbor ekonomické regulace