Vypořádání našich připomínek k nástroji Nettest.

Připomínka č. 1; OPENDATA  

 

Geografická poloha zákazníka: V opendatech se zobrazuje téměř přesná GPS lokace měření. Ve městě to je asi lhostejné, ale na obcích můžu v pohodě dohledat číslo popisné, kdo tam bydlí a jakého má providera. VNICTP považuje zveřejňování takto přesných dat za problematické jednak z pohledu ochrany osobních dat účastníků sítě – zveřejněním informace, jakého poskytovatele využívá, s jakým pravděpodobným tarifem, jakou technologií a adresním rozsahem. Druhým pohledem je zneužitelnost a obchodovatelnost takových dat pro obchodní analýzy při soutěžení o zákazníka. 

 

Po konzultaci s pověřencem pro ochranu osobních údajů sdělujeme, že tyto informace jsou dostupné např. i v rakouských obdobách měřicího nástroje NetTest nebo v české komerční verzi od CZ.NIC. Zpracování údajů o přibližné geografické poloze (GPS) má pro účely tohoto nástroje své faktické opodstatnění a jeho zpracování a případné zveřejnění by se tedy nemělo považovat za nadbytečné, jelikož všichni uživatelé tohoto nástroje jsou v souladu s informační povinností dopředu informováni o zpracování takovýchto typů osobních údajů pro účely měření v tomto nástroji. Proto řešení ponecháme v současné podobě, s tím, že v budoucnu zvážíme možnost u menších územních samosprávních celků snížit přesnost geografické lokalizace. A to zejména ve vizuální podobě, tak, abychom dosáhli snížení míry potenciální identifikace fyzických osob na úrovni jedné bytové jednotky/adresy. 

 

Připomínka č. 2; PRIVACY 

 

Malý soubor „Cookie“, který vyvolává „Prohlášení o ochraně osobních údajů a podmínky užití“, tzv. Privacy a informuje o doporučeném postupu měření se objevuje pouze na začátku, jen jednou to musí zákazník odsouhlasit. Soubor poté informuje prohlížeč, že prohlášení týkající se Privacy bylo již odsouhlaseno. Bylo by dobré, aby se tato stránka zobrazila vždy, jako nultý krok měření. Tzn, aby tento set informací byl lépe a snadněji přístupný. 

   

Vzhledem ke změně v legislativě v oblasti elektronických komunikací, kdy od 1. 1. 2022 vzniká povinnost v rámci novelizovaného § 89 odst. 3 ZEK dopředu výslovně informovat (princip opt-in) koncové uživatele o zpracování jejich údajů (včetně online identifikátorů – např. IP adresy), provede ČTÚ úpravy na webových stránkách NetTestu. A to tak, aby byla dodržena ustanovení zákona a zároveň aby nedocházelo k nadbytečnému obtěžování uživatelů služby. V tuto chvíli preferovanou cestou je pro nás opakované vyjádření souhlasu po uplynutí určité doby.  

 

 

Připomínka č. 3; SPOT 

 

Ve spotu na webu ČTÚ, ve veřejných kanálech a v masmédiích, chybí upozornění (diclaimer) o nepřesnosti měření při vyšších rychlostech. 

 

Smyslem mediální kampaně k nástroji NetTest je především přilákat pozornost koncových uživatelů k problematice kvality služby přístupu k internetu a zejména k jejich právům, která jim z platné legislativy náleží. Aktivní uplatňování těchto práv je nepochybně motivačním prostředkem pro poskytovatele ke zkvalitnění jimi poskytovaných služeb. Není reálné v krátkých spotech pro veřejnost vyčerpávajícím způsobem informovat o všech vlastnostech měřícího nástroje. Při tvorbě materiálů bylo nutno se omezit na to, co je pro běžného spotřebitele s běžnou rychlostí připojení nejzásadnější.  O omezení přesnosti měřícího nástroje při překročení určitých rychlostí jsou koncoví uživatelé dostatečně informováni v prostředí měřícího nástroje před započetím samotného testování. 

 

Připomínka č. 4; PODKLAD PRO REKLAMACE 

 

NetTest by tak neměl sloužit jako podklad pro reklamace, než bude měřit dle Metodiky ČTÚ a podmínek VO-S-1. Podle těchto dokumentů vydaných ČTÚ je ale možné za velkou opakující se odchylku (důvod k reklamaci) považovat nižší rychlost naměřenou 3 x za 90 minut po dobu nejméně 3,5 minuty. (Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.) 

 

V první řadě bychom rádi podotkli, že výsledek měření NetTest jako podklad k reklamaci sloužit samozřejmě může. Koncový uživatel není povinen při uplatnění reklamace na nedostatečný výkon služby přikládat jakýkoli výsledek měření, ať už pořízený NetTestem, nebo třeba i komerčním speedmetrem. Naopak povinností poskytovatele je výkon služby vlastními prostředky ověřit a reklamaci na základě tvrzení koncového uživatele seriózně posoudit. Výsledek certifikovaného měření provedeného NetTestem by pak pro poskytovatele měl být zřetelným indikátorem toho, že kvalita jím dodávané služby není dostatečná a měl by učinit všechny kroky ke zjednání nápravy.   

Co se týče části dotazu směřující na délku certifikovaného měření, toto již bylo s odborným sektorem několikrát diskutováno. Průvodce certifikovaným měřením dozná některých změn a ohledně délky měření jistě povedeme ještě diskuse, ale nynější varianta není v rozporu s Metodikou ČTÚ.  

 

Připomínka č.5; LINUX a FIREFOX 

V popisu certifikovaného měření je uvedený OS Linux jako jeden z těch, které používají TCP algoritmus CUBIC. Během ověřovacích testů jsme zjistili několik sestavení Linuxu, u nichž byla odchylka ve Firefoxu opravdu vysoká (cca 50%) i při měření rychlostí do 500Mbps. Samotný prohlížeč Firefox vykazoval vysoké chyby i na Windows. Navrhujeme vyjmout systém Linux a prohlížeč Firefox ze seznamu prověřených platforem. 

  

Ano, Linux obecně může být v takové konfiguraci, která nemá TCP CUBIC. V průvodci certifikovaným měřením budeme tedy konkretizovat, které OS Linux podmínku splňují.  

 

Připomínka č. 6; NEVÝRAZNÉ UPOZORNĚNÍ NA NEVHODNOST MĚŘENÍ NAD 500MBPS 

Na nevhodnost měření rychlostí nad 500Mbps / 250Mbps upozorňuje nevýrazný text pouze u certifikačního měření. 

 

Upozornění považujeme za dostatečné.  

 

Připomínka č.7; PRŮVODCE 

Navrhujeme vytvoření obrázkového průvodce anebo videoprůvodce s popisem a zdůvodněním postupu certifikovaného měření. Například – ukázka kabelového připojení k routeru, vysvětlení proč je takový postup nutným, odpojení ostatních uživatelů pásma + vysvětlení proč je toto nutné. Programátorsky to není složité a ČTÚ běžně točí edukační videa ve své Telekomunikační akademii.