Vypořádání připomínek po workshopu ke změnám ve sběru dat v systému ESD

V příloze najdete informace o vypořádání došlých připomínek.

 

Již v průběhu workshopu vyvstala dvě témata, k nimž proběhla diskuse:

  1. Požadavek ze strany některých zástupců odborné veřejnosti na vypracování dodatečných modelových příkladů (best practises).

Úvodem Úřad uvádí, že v návrhu Návodných pokynů zaslaných jako podklad pro workshop nově nebyly modelové příklady uvedeny. Úřad posoudil požadavek, který byl obsažen i v některých následně zaslaných připomínkách, a k tomuto uvádí následující.

V minulosti zařazené modelové příklady byly pouze návodnou pomůckou, přičemž rozhodující pro zařazení disponibilních přípojek do jednotlivých rychlostních kategorií byla vždy skutečnost, že na deklarované přípojce lze poskytnout službu příslušných rychlostních parametrů. Způsob vlastní realizace sítě nebyl modelovým příkladem nijak stanoven (poskytnutí služby může při stejné kategorizaci mít různé varianty konkrétního provedení a modelové příklady zpracovávaly vždy jen několik z těchto provedení). Nad rámec toho vzal Úřad v úvahu i skutečnost, že na modelových příkladech dosud uváděných nepanovala ani po několikerém projednání jednoznačná shoda.

Úřad po konzultaci s externími poradci (ČVÚT) a s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (dále jen „MPO“) a na základě zkušeností z komunikace s podnikateli v rámci sběru dat dospěl k závěru, že pro sběr dat za rok 2019 bez další podrobnější odborné diskuse k rozšíření modelových příkladů nepřistoupí z níže uvedených důvodů.

Ani uvedením nového modelového příkladu pro modernizovaná xDSL řešení by nebyl dán jediný možný a závazný způsob realizace přípojky. K využití pásma 3600 – 3800 MHz pro poskytování služeb přístupu k internetu v pevném místě (prostřednictvím sítě LTE – tzv. fixní LTE) lze v obecné rovině uvést, že se jedná o určitou analogii ostatních radiových přístupů a je třeba aplikovat požadavek na schopnost konkrétního řešení umožnit poskytování služby uvedených rychlostních kategorií na uvedených adresních místech, a to v souladu se záměrem podnikatele.

S ohledem na zavedení rozdělení sběru dat v technologii FWA do tří kategorií, když nově bude samostatně vytvořena po diskusi na workshopu samostatná příloha pro řešení FWA – LTE, upravil Úřad návodné pokyny tak, aby tyto obsahovaly srozumitelné vysvětlení požadavků na vyplnění formuláře. Úřad je připraven v případě nejasností konzultovat postup při vyplňování stejně jako dosud. Takovou možnost nabízí zejména v případě nového členění geografické přílohy, zejména pak u řešení s využitím pásma 3600 – 3800 MHz, pro přístup k internetu v pevném místě poskytovaným prostřednictvím sítě LTE, tedy služeb nově nabízených na trhu.

Nad rámec toho Úřad uvádí, že po dohodě se zástupci MPO bude využita pracovní skupina k problematice mapování k další podrobné diskusi o koncepci sběru dat za rok 2020, kde bude dostatečný prostor pro odbornou diskusi.

 

  1. Diskuse k návrhu na vyřazení sběru dat o počtu disponibilních přípojek ve výhledu tří let v geografické příloze.

 

Úřad tuto situaci opakovaně diskutoval před i po workshopu (typicky na pracovní skupině pro mapování na MPO) a všechny relevantní argumenty, které se týkaly nutnosti zajistit ochranu investic zahrnující i tříleté plány při případném poskytování veřejné podpory na budování NGA sítí, pečlivě zvážil. MPO nadále nepožaduje od Úřadu předávání předmětných dat a deklaruje, že příslušnou ochranu investic nejen zajistí, ale i podmíní jiným mechanismem, než je každoroční sběr dat prováděný Úřadem. Úřad v takovém případě nemá zákonnou oporu pro požadování takových dat od podnikatelů v elektronických komunikacích, když tato data nevyužívá pro naplnění svých kompetencí. Úřad je současně přesvědčen o již dříve deklarovaném návrhu MPO, jak zajistit získání potřebných údajů a ochranu investic podnikatelů. Současně je připraven se na aktivitách MPO v této souvislosti nadále podílet, a to včetně odborných diskusí na pracovní skupině.

 

Úřad po workshopu obdržel připomínky, jejichž přehled včetně vypořádání je uveden v příloze.

 

V souvislosti s diskuzí na workshopu, přípravou nového systému sběru dat a v neposlední řadě s přípravou transpozice směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (dále jen „Kodex“), Úřad po dohodě s MPO využije pracovní skupinu k mapování vedenou kolegy z MPO k pokračování diskuse a přípravě sběru dat za rok 2020. Cílem je nastavit přiměřený rozsah sbíraných dat naplňující všechny objektivní potřeby a co nejefektivněji procesy včetně postupu pro veřejné konzultace vedené MPO. V rámci činnosti zmíněné pracovní skupiny bude možné v dostatečném časovém předstihu prodiskutovat všechny související aspekty s odbornou veřejností. Úřad současně upozorňuje, že sběr dat by měl být koncipován již v souladu s aktuálním stavem přípravy Pokynů BEREC pro konzistentní přístup ke geografickému mapování výstavby sítí (vznikajících na základě článku 22 odst. 7 Kodexu). Návrh Pokynů BEREC připravený pracovní skupinou bude po jeho schválení na plenárním jednání postoupen do veřejné konzultace.

Nad rámec výše uvedeného Úřad v příloze e-mailu uvádí i doplněné a zpřesněné znění Návodných pokynů pro vyplňování geografických údajů v přílohách v sekci 2 připravovaného formuláře ART192 sledujícího data za rok 2019 a datovou větu, která slouží pro přípravu datových souborů pro import těchto geografických údajů. Zároveň je přiložena i strukturasledování údajů o bezdrátovém přístupu v licencovaných pásmech (FWA) včetně přístupu k internetu v pevném místě poskytovaném prostřednictvím sítě LTE (tzv. fixní LTE) doplněnou o samostatnou geografickou přílohu. Sledování těchto údajů bude standardně součástí sekce 2 formuláře ART192. Ostatní dříve avizované úpravy zůstávají beze změny.

 

Přidat komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.