Začíná pravidelný sběr dat prostřednictvím systému Elektronického sběru dat (ESD) - mapa internetu

Zveřejňujeme dopis Ministerstva průmyslu a obchodu, který je třeba vzít na vědomí:

V těchto dnech začíná pravidelný sběr dat prostřednictvím systému Elektronického sběru dat (ESD) realizovaný Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ). V této souvislosti bych Vás chtěl informovat, že Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v září 2022 spustilo webový portál mapainternetu.cz, kde má každý občan možnost zjistit, kdo na jeho adrese vykazuje disponibilní přípojku pro službu přístupu k internetu v pevném místě. Tento portál využívá jako primární vstupy data od podnikatelů v elektronických komunikacích předaná ČTÚ prostřednictvím ESD. V reakci na zveřejnění mapy obdrželo MPO připomínky od občanů, kteří i po projevení zájmu o poskytnutí služby od daného podnikatele vykazujícího disponibilitu přípojky požadovanou službu nezískali. Protože praxe ukazuje, že dochází i k případům, kdy jsou údaje o přípojkách vykázány chybně, využívá MPO tento portál k získání relevantních podnětů a informací, na jejichž základě bude mapa aktualizována a chybné údaje budou průběžně opravovány. Tyto připomínky jsou předávány ČTÚ k ověření, v jehož rámci mohou být od podnikatele vyžadovány doplňující informace, např. o topologii sítě či další nutné podklady pro ověření vykázaných dat. Na Františku 32, 110 15 Praha 1 +420 224 852 683 koubovaz@mpo.cz, www.mpo.cz

Předáváme výše uvedené informace a současně i požadavku podnikatelům, aby při vyplňování dat brali zřetel na to, že jimi vykázané údaje mají reálný dopad a že služba by na dané disponibilní přípojce měla být v případě projeveného zájmu potenciálního zákazníka skutečně poskytnuta. MPO si je vědomo, že vykazování dat vyžaduje úsilí ze strany podnikatelů, jedná se však o stěžejní informace poskytující přehled o stavu pokrytí v České republice, které jsou velmi důležité pro jeho další rozvoj.