Zákon 416/2009 Sb. Novela

Dnes prošel přes Hospodářský výbor PSP návrh novely 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. 

 

Podstata změn je v příloze. Je to dobrá zpráva, pokud se změny podaří metodicky zpracovat. 

 

(§2d odst.1)     U vybraných staveb energetické infrastruktury uvedených v § 1 odst. 4 písm. f) a g) a staveb infrastruktury elektronických komunikací předkládá stavebník k žádosti o vydání územního rozhodnutí závazná stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů jen tehdy, jestliže byla opatřena před podáním žádosti.

(§2e odst.1)Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas dle stavebního zákona nevyžadují přípojky elektronických komunikací do délky 50100 metrů.

((§2e odst.2) K užívání stavby infrastruktury elektronických komunikací se nevyžaduje kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí dle stavebního zákona. Stavebník předloží do 60 dnů ode dne zahájení užívání stavby příslušnému stavebnímu úřadu údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové dokumentaci, a geometrický plán umístění stavby.

Celé znění naleznete v příloze.

Soubory ke stažení