Zápis z jednání s energetiky pokračování

Zápis z jednání s energetiky pokračování.

Další schůzka s energetiky ohledně pochopení a nastavení regulačního, vypínacího a frekvenčního plánu se konala 11.1.2023 (J. Rejzek, J. Grund za telco, pánové Bláha a Peňáz za energetiky).

Vyhláška o stavu nouze 80/2010 Sb. a vyhláška o dispečerském řízení energo soustavy 79/2010 Sb. nastavují podmínky pro předcházení stavu nouze a stav nouze v této podobě: 

Regulační plán

Vypínací plán

Frekvenční plán. 


https://www.cez.cz/cs/o-cez/vyrobni-zdroje/regulacni-plan#vypinaci

 

Vyhlášky prochází novelizací.

Regulační plán (snížením výkonu odebíraného odběratelem v souladu s vyhlášenými stupni plánu omezování spotřeby) jsou energetické stavy, ve kterých může dojít k omezování spotřeby u odběratelů s distributorem danou sekvencí důležitosti odběrných míst. Poslední v regulaci spotřeby jsou domácnosti a zařízení kritické infrastruktury. Nedochází k odpojování, ale podniky a další subjekty jsou povinné omezit spotřebu energií na stanovenou mez. Toto je vymahatelné sankcemi ex post. Regulační plán je rozdělený na regulační stupně (Výstraha 0, potom stupně 1 až 6). Regulační stupně č. 1 až 6 mohou být vyhlášeny současně. 

Regulační stupně č. 2 až 7 se nevztahují na zákazníky, jejichž převažující činnost je ve zdravotnictví, telekomunikacích a poštovních službách, při správě vodohospodářských děl a a dodávkách pitné vody, obraně státu, v těžbě v hlubinných dolech, civilní letecké dopravě, v provozování veřejné drážní dopravy, městské hromadné dopravě, v objektech a zařízeních Úřadu vlády ČR, České národní banky, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a Policie České republiky. Dále se regulační stupně č. 2 až 7 nevztahují na další složky Integrovaného záchranného systému a na zákazníky zajišťující dodávku tepla, na výrobce elektřiny a na případy, kdy by mohlo dojít k ohrožení jaderné bezpečnosti, a dále na subjekty hospodářské mobilizace a dodavatele nezbytných dodávek uvedených v krizovém plánu systému hospodářské mobilizace v době krizových stavů.

Energetici vysvětlili, že z pohledu nové vyhlášky by mělo být liberalizační ustanovení vůči všem odběrným místům s převažujícím provozem (cca 50%+) pro napájení telekomunikačních služeb. Důrazně však doporučují, aby provozovatelé služeb ICT a telekomunikací nahlašovali při zřizovánání odběrných míst, že budou použity k účelům vylučujícím regulaci. Lze si požádat i o výjimky, pokud bude podmínky splňovat odběrné místo jen částečně či by mohla vzniknout nejistota, zda jde skutečně o provoz chráněné služby. 

Vypínací plán

Vypnutí zařízení zákazníků podle vypínacího plánu a jeho opětné zapnutí provádí technický dispečink příslušného provozovatele soustavy v souladu se zásadami dispečerského řízení. Vypínání se uskutečňuje po vyhlášení vypínacích stupňů č. 21 až 30. 

Vypínací plán vypíná části sítě celé, tak jak jsou. Aktivace vypínacího proudu nebývá náhlá a souvisí s významnými událostmi v celoevropské propojené soustavě. V praxi probíhá tak, že jednotlivé části (obce, čtvrti) jsou vypínány na dispečerem stanovený čas. Obvykle se jedná o hodiny. Nelze dodávat vcelku, bez ohledu na status odběrného místa. (strategické objekty státu neřešíme). Tato mimořádná období pokrývají bateriové zálohy či generátory. Aktivace Vypínacího plánu nastává, pokud nestačí regulace podle Regulačního plánu (povodně, vítr a jiný živel, výpadek jaderných elektráren ve více evropských zemích). Energetici mají 60 minut na ohlášení. 

Frekvenční plán

Cílem použití frekvenčního plánu je včasnými, automatickými zásahy do provozu elektrizační soustavy omezit vznik velkých systémových poruch, vrátit a udržet kmitočet elektrizační soustavy po vzniku poruchy v hodnotách, při nichž není ohroženo technické zařízení výrobců elektřiny a zákazníků a vytvořit podmínky pro rychlý návrat kmitočtu elektrizační soustavy do rozmezí hodnoty 49,8 - 50,2 Hz.

Aktivace Frekvenčního plánu je zcela automatická o odpojí síť bez varování. Při výchylce frekvence v síti mimo stanovenou mez by docházelo k poškození soustavy a zařízení na něj napojená. K takových situacím dojde při nedostatku energie v síti (náhlá nevyrovnanost výroby k hodnotě odběru).