Změna zákona o elektronických komunikacích 127/2005 Sb.

Důvodem předložení materiálu je stanovení sankčních povinností v souladu ze změnou nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a maloobchodní ceny za regulovanou komunikaci v rámci EU a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii. Předmětná změna daného nařízení byla publikována v Úředním věstníku Evropské unie dne 17. prosince 2018.

 

Cílem daného návrhu je zajistit, aby spotřebitelům nebyly účtovány neúměrně vysoké ceny za uskutečňování interpersonální komunikace založené na číslech, která je zahájena v členském státě spotřebitelova domovského poskytovatele a ukončena na jakémkoli čísle pevné či mobilní sítě v jiném členském státě.

 

Jde tedy o stanovení konkrétního a přiměřeného omezení ceny, kterou mohou poskytovatelé účtovat spotřebitelům za komunikaci v rámci EU s ohraničeným časovým rámcem a to na 5 let od účinnosti změny daného nařízení.

 

Vaše připomínky s odůvodněním zasílejte prosím do pátku 11.ledna 2019 na mailovou adresu jakub.rejzek@vnictp.cz

--------

Platné znění dotčených částí zákona o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), s vyznačením navrhovaných změn

 

 

ZÁKON

 

č. 127/2005 Sb.

 

ze dne 22. února 2005,

 

o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

 

(zákon o elektronických komunikacích)

 

           

 

 

§ 118 odst. 12

 

(12) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací se dopustí přestupku tím, že

 

a) nesplní některou povinnost při zabezpečení ochrany údajů a důvěrnosti komunikací podle § 88 odst. 1, 2, 4, 5 nebo 6,

 

b) nepostupuje podle § 64 odst. 12,

 

c) neinformuje účastníka nebo uživatele o zpracování provozních údajů podle § 90 odst. 8 s výjimkou osobních údajů,

 

d) zpracovává provozní údaje v rozporu s § 90 odst. 6,

 

e) nesdělí uživateli informace podle § 94 odst. 2,

 

f) nezajistí, aby koncoví uživatelé z jiných členských států měli přístup k negeografickým telefonním číslům na území České republiky podle § 35,

 

g) neuveřejní informace v souladu s § 54 odst. 1 písm. a) nebo nepředloží platné ceny Úřadu podle § 54 odst. 1 písm. b),

 

h) neinformuje koncové uživatele o zavedení zvláštního režimu pro volání mezi příhraničními oblastmi podle § 29 odst. 2,

 

i) neposkytuje službu elektronických komunikací nepřetržitě podle § 61 odst. 1 v kvalitě podle § 71,

 

j) nevyřídí reklamaci na vyúčtování ceny nebo poskytování služby podle § 64 odst. 10 nebo nevrátí rozdíl ceny podle odst. 11,

 

k) neposkytne vyúčtování ceny za poskytnuté služby podle § 64 odst. 2, 4, 5 nebo 6,

 

l) neupozorní předem prokazatelně účastníka na důsledky neplacení telefonních účtů podle § 65 odst. 1,

 

m) postupuje při opožděném placení nebo neplacení telefonního účtu účastníkem v rozporu s § 65 odst. 2 nebo 3,

 

n) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím roaming ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii65)

1. nestanoví ceny za poskytování služeb elektronických komunikací,

2. neposkytuje služby elektronických komunikací za stanovených podmínek,

3. nezajistí transparentnost maloobchodní ceny roamingu,

4. nezavede oddělený prodej roamingových služeb za stanovených podmínek, nebo

5. neprovádí oddělený prodej roamingových služeb,

 

o) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím oddělený prodej regulovaných maloobchodních roamingových služeb v Unii66)

1. zavede technické řešení odděleného prodeje roamingových služeb jiným než stanoveným způsobem, nebo

2. neposkytuje informace uživatelům, nebo

 

p) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím společná pravidla pro zajištění rovného a nediskriminačního nakládání s provozem při poskytování služeb přístupu k internetu a zajištění souvisejících práv koncových uživatelů69)

1. nezajistí přístup k otevřenému internetu, nebo

2. nezajistí, aby smlouva, která zahrnuje služby přístupu k internetu, obsahovala požadované údaje,

3. nezavede transparentní, jednoduché a účinné postupy pro vyřizování stížností koncových uživatelů,

4. nestanoví ceny za poskytování služeb elektronických komunikací, nebo

5. neposkytuje služby elektronických komunikací za stanovených podmínek.

 

Více informací v přílohách. 

Přidat komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.