Zodpovězené otázky z KKTS v Plzni ze strany předsedkyně Rady ČTÚ

1.      K pásmu600 MHz v médiích psali, že v ČR má být rozvoj terestrické televize i po roce 2030. Moje rodina ani známí na TV s anténou nekoukáme. Pro koho ty terestrické TV sítě tedy budou?

Co se týče rozvoje v této oblasti, v nejbližších letech nebude docházet k zásadním změnám. V roce 2023 proběhne světová konference WRC, jejímiž závěry jsme vázáni. Předběžné stanovisko by mělo být známo již v druhé polovině tohoto roku. Za sebe mohu říct, že jsme pro to, aby pásmo 600 MHz bylo vyhrazeno pro internet, zcela v souladu se snahou státu dostat jej ve větší míře do měst a obcí a využívat jej pro digitalizaci státu. Terestrika, která mimochodem stojí poměrně dost peněz, vám, obrazně řečeno, nepomůže vyřídit si přes internet řidičák. Tím ovšem neříkám, že by terestrické vysílání mělo zaniknout. Nějaké série kmitočtů minimálně pro veřejnoprávní televizi by se určitě najít měly.

2.      Regulace v telekomunikacích nutně potřebuje inovace, týká se to například kmitočtů. Budete personálně posilovat lidské zdroje, a tedy nabírat odborníky pro rozvoj?

Toto je velmi zajímavá otázka. V oblasti harmonizace a správy kmitočtů začíná být velmi rušno, ČR je od letoška velmi viditelná i na mezinárodní scéně, čekají nás velké výzvy. Zdá se tak být pravděpodobné, že HR zdroje nám nebudou stačit na nové aktivity a výzvy. A to nepočítám oblast kyberbezpečnosti, která se stane novým tématem.  Otázka navýšení počtu odborníků však musí najít pozitivní odezvu i u Ministerstva financí.

 

3.      Jsme firma co provozuje Wifi, včetně 60 GHz. Máme kontroly z ČTÚ, ale není nám jasný jejich účel: nikdy nenajdou interferenci, ale stále hledají byrokratická pochybení. Není to samoúčelné? Lidé z oddělení kontroly nám při měření v 60 GHz stojí před anténou a přerušují služby. Na stížnost odpovídají, že spoje jsou provozované podle VOR, takže nemají nárok na ochranu. Jejich povinností je přitom chránit práva spotřebitelů, kterým tu službu přerušují. Mají také maximálně šetřit provozovatele.

Jestli někdo z ČTÚ překračuje své kompetence, způsobuje přerušování služby pro spotřebitele a stížnost není řádně vyřízena, neváhejte se na mě obrátit. Důvody k provádění kontrol v této oblasti jsou velké stížnosti, mimo jiné z oblasti středních Čech, kde se delší dobu situace neřešila a k interferencím docházelo. Pokud se potvrdí, že kontroly již nejsou potřeba, rozhodně v nich Úřad nebude samoúčelně pokračovat. Zatím ale zjištění při kontrolách máme a fyzická kontrola je zatím jedinou možností. Časem by měly přibýt nové možnosti například v podobě dronů, už se na tuto novou technologii chystáme.

4. Norma WiGig nezavedla povinnost sdělovat na úrovni rádiového protokolu MAC adresy rozhraní. VOR přitom požaduje uvádět MAC adresy 60GHz zařízení, což je pro nás někdy i obtížné zjistit – zařízení různých firem jej ani nepropagují. Když se snaží pracovníci ČTÚ číst Mikrotikovou kartou údaje ze zařízení úplně jiného výrobce, nemohou uspět.

 

Aktuálně se ČTÚ touto záležitostí zabývá. Příslušný návrh případné úpravy podmínek bude předmětem nadcházející veřejné konzultace k VO-R/12 .

 
5. Kontrolní orgán po nás vyžaduje sdělení údajů o RLAN zařízení v celé síti (přesnou topologii, pásma 2.4 až 71GHz). Parametry MAC rádiové části mnoho zařízení, SSID, směr vysílání, polarizace, směr vysílání). To je pro firmu naší velikosti náklad v milionech, nikdy jsme nepotřebovali evidovat takové podrobnosti – přitom se jedná o desetitisíce zařízení. V případě údajů o zařízení považujeme udržovat takové údaje za téměř nemožné, jedná se o spotřební zboží, které technici mění podle potřeby. Ani při nejlepší vůli nejde neudělat chybu. K čemu tak rozsáhlá databáze slouží a jak často je používána, případně nemají u kontrolního orgánu jiné možnosti, nežli zaměstnávat mnoho měsíců naše techniky pro získávání dat, které pak možná 3x ročně náhodně použijí? Paní předsedkyně, tohle nás hodně vytěžuje a považujeme požadavky na tak rozsáhlé databáze za nepřiměřené. ¨

 

Nejprve upřesním, že v případě RLAN nepožaduje ČTÚ údaje o SSID ani o polarizaci. V  případě údaje MAC je jeho účelem mimo jiné chránit ty uživatele, kteří by se například dostali s někým do kolize a rozhodli by se využít formální kroky k zajištění svých práv. A pokud jde o rozsah údajů, tak si je ČTÚ vědom řady dopadů na významné uživatele kmitočtů a chystá úpravy registračního webu, které by měly přispět k co největší automatizaci .

 

6. Kdy bude normální velkoobchodní přístup do mobilních sítí, pokud dobře čtu podmínky aukce 4G a 5G, už jsme ho dávno měli mít. Zatím dostáváme dražší VO nabídky, nežli nakupujeme pro nás do firmy.

Pokud má někdo pocit, že jsou porušovány podmínky z aukce, ať se obrátí na náš úřad. Neeviduji v tuto chvíli žádné nevyřízené stížnosti. Dále bych odkázala na výsledky naší Analýzy velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám, kde Úřad došel ke zjištění, že trh je vhodný k regulaci. Nicméně záleží, jak se k našemu návrhu postaví Evropská komise. Například irskou regulaci evropská komise vetovala, třebaže ji takřka jednomyslně doporučil BEREC. Každopádně, je-li velkoobchodní cena vyšší než maloobchodní, zjevně je něco špatně; neznám jiný trh, kde by toto bylo dlouhodobě možné .

7. Rádi bychom využívali VO službu CETINu, VULA. Každá nabídka od CETINu ale nakonec skončí na podmínkách, které nejdou ze smlouvy úplně vyčíst. Nejsme potom schopní na celém pronájmu vydělat ani korunu. Sleduje toto Úřad?

Poskytování velkoobchodní služby VULA bylo CETINu uloženo jako povinnost na základě výsledku analýzy relevantního trhu „Velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě“. Podle tohoto rozhodnutí má společnost CETIN za povinnost umožnit přístup ke specifickým síťovým prvkům a přiřazeným prostředkům podle § 84 zákona o elektronických komunikacích, a to pro účel virtuálního zpřístupnění účastnického vedení (VULA) podle § 85 zákona o elektronických komunikacích. Uvedená povinnost je omezena pouze na případy, kdy nebude možné zpřístupnit účastnické kovové vedení či jeho úsek z důvodu nasazení technologie vectoringu, nebo v případě, kdy nebude možné nabídnout fyzické zpřístupnění účastnického optického vedení či jeho úseku.

Společnost CETIN je dále povinna při poskytování výše uvedené služby uplatňovat takové ceny služeb, které umožní stejně efektivním podnikatelům, jako společnost CETIN ziskovou replikovatelnost služeb na souvisejícím relevantním trhu „Velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu“, v souhrnu za všechny služby na tomto souvisejícím relevantním trhu. Úřad plnění uložených povinnosti včetně povinností související s nastavením ceny za službu VULA ověřuje a lze se na něj obrátit s podněty.

 

 
8. Fyzická infrastruktura uvnitř budov má podle zákona 194/2017Sb. být VO přístupná u nově postavených budov. CETIN při jednání s developery říká, že v jeho případě je VO dostupná celá infrastruktura, takže zákon splní, i když žádný centrální přístupový bod podle TNI 34 23000 nepostaví. Na VO smlouvě s CETINem ještě nikdo nikdy nevydělal, je to jenom doplňková služba většinou s pár desítkami zákazníků.  

Dotaz není zcela jasný, a není proto ani zcela patrné, jestli fakticky směřuje k naplňování zákona č. 194/2017 Sb.  Nicméně obecně lze říci, že dle ustanovení § 15 zákona č. 194/2017 Sb. nově postavené budovy určené pro bydlení, obchod nebo budovy občanského vybavení musí být vybaveny mj. přístupovým bodem budovy. V případě dalších nejasností je možné se obrátit s konkrétním případem, dotazem či podnětem na Jednotné informační místo.

 

9. V 5,8 GHz a v 5,2 GHz je prozatím velká nedostatek zařízení, která by měla certifikaci v daném Scope (tzn. nová pásma nejsou přímo uvedena v test reportu). Jak moc tohle Úřad bude řešit?  

V pásmu outdoor 5,2 GHz se použije stejná norma, jako pro dosavadní routery pro vnitřní použití. V pásmu 5,8 GHz není harmonizovaná norma, takže se postupuje certifikací přes notifikovanou osobu. ČTÚ se nicméně při kontrolách zaměřuje zejména na podmínky VO-R/12 včetně souladu údajů se záznamy na registračním webu.

10. Kdy se změní Nařízení Vlády 154/2005Sb. o ceně kmitočtů?

Celková strategie správy spektra již je téměř hotová. Návrh nejprve projednáme s Ministerstvem průmyslu a obchodu a následně by došlo ke konzultaci i se sektorem. Domníváme se, že by mělo dojít ke kladnému přijetí.

11. Téma je srovnavac.ctu.cz – proč srovnávač prezentuje nabídky poskytovatelů, kteří v zadané adrese žádné služby neposkytují (ani přímo, ani na pronajaté infrastruktuře)?

Úřad se průběžně snaží o kontrolu velkého množství dat a postupně se nám daří intenzivní prací s poskytovateli služeb výsledky zpřesňovat. Samozřejmě ale stále existují poskytovatelé, kteří parametry zadávají nesprávně. Snažíme se řešit, jakým způsobem tyto nesprávné informace odstraňovat. Intenzivně pracujeme na změnách, další část by měla být hotova do konce roku. Velmi nám pomůže, pokud někdo vidí chybu, aby využil tlačítko k jejímu nahlášení.

12. Dotaz: Ve veřejné sbírce listin je smlouva mezi Úřadem a společností IstroAnalytica Advisory na Zpracování analýzy relevantního trhu. Termín předání konečné podoby analýzy po vypořádání připomínek uplynul 10. září 2021. Je možno sdělit výsledek nebo indikace k nimž Úřad na základě analýzy dospěl?

Úřad dospěl ke zjištění, že trh velkoobchodního přístupu k mobilním službám je třeba regulovat. Více viz Analýza velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám.

13. Dotaz: MNO se dopouští nekalosoutěžního jednání tím způsobem, že vytlačují z trhu pevného internetu a IPTV / CATV (hlavní služby, které ISP dnes živí), kombinací těchto služeb s neveřejnými nabídkami a slevami mobilních služeb, které MVNO nedokáže replikovat na maloobchodním trhu. Mají MVNO naději, že jejich nabídka maloobchodních mobilních služeb sestavená na základě VO ceníku bude replikovatelná a dojde tak k zamezení těchto nekalých akvizičních a retenčních nabídek O2, Vodafone a T-Mobile? Jak dlouho budou muset MVNO ještě bezmocně čekat?

Odkázali bychom opět na Analýzu velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám, kde jsme došli ke zjištění, že virtuální operátoři nemohou dost dobře těm síťovým svými nabídkami ziskově konkurovat a navrhli jsme regulaci. Zásadní ovšem bude, jak se k návrhu postaví Evropská komise.  Prosíme tímto všechny dotčené subjekty, ať se neváhají vyjádřit v probíhající veřejné konzultaci.

14. Dotaz: Jaký je názor úřadu a jaký další postup Úřad zvažuje ve věci jednostranné výpovědi smlouvy o propojení, kterou T-Mobile zaslal všem svým velkoobchodním partnerům MVNO?

Úřad vnímá tento krok jako velmi problematický a snaží se iniciovat a moderovat jednání a komunikaci mezi oběma stranami.

15. Dotaz: Spadá do gesce Úřadu skutečnost, že FTV Prima a TV Nova se v poslední době rozhodly exkluzivně spolupracovat s vybranými operátory, ať již šlo o zařazení nové FTA terestricky šířené stanice Prima Star exkluzivně do nabídky pouze jednoho operátora T-Mobile nebo "odmítnutí cenou“ zařazení nových stanic NOVA Sport 3 a NOVA Sport 4 HD mimo vybrané 4 operátory (O2, T-Mobile, Vodafone a Telly)? Nutno podotknout, že obě televizní stanice s těmito operátory velmi úzce spolupracují na trhu reklamního vysílání. Takováto víceúrovňová spolupráce, kdy jsou si tyto dominantní společnosti současně dodavateli i zákazníky evokuje myšlenku nekalosoutěžního jednání, například formou kompenzování plateb za užití licencí reklamním časem.

Tato problematika do gesce Úřadu nespadá. Snažíme se ale o intenzívní spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a jsme mu k dispozici.

16. Plánuje se revize zákona č. 194/2017 Sb.? (Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů)
Skutečné usnadnění výstavby, využitelnější JIM. Nebylo by možné v tomto zákoně řešit situaci kdy ochranné prvky sítí (chráničky) by byly považovány za stavby el. kom. Tím pádem by je
stavební úřady povolovaly jako samostatné stavby což nyní často není možné...
.

 
Ano, zmíněný zákon prochází revizí a uvažuje se o změnách, které by lépe reflektovaly praxi. Nicméně charakter chráničky jako samostatné stavby by měly řešit předpisy stavebního práva, z hlediska tohoto zákona by šlo o nesystémové řešení.

17. WS nabídka na mobilní služby. Bude ČTÚ řešit situaci kdy mobilní operátoři porušují podmínky z aukce 5G a nenabízí nediskriminační WS nabídku služeb? Úřad sice řeší analýzu trhu, ale nevypadá to že toto porušení podmínek přídělu příslušně řeší.

 
Pokud má někdo pocit, že jsou porušovány podmínky z aukce, ať se obrátí na náš úřad. Neeviduji v tuto chvíli žádné nevyřízené stížnosti. Dále bych odkázala na výsledky naší Analýzy velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám, kde Úřad došel ke zjištění, že trh je vhodný k regulaci. Nicméně záleží, jak se k našemu návrhu postaví Evropská komise. Například irskou regulaci Evropská komise vetovala, třebaže ji takřka jednomyslně doporučil BEREC. Každopádně, je-li velkoobchodní cena vyšší než maloobchodní, zjevně je něco špatně; neznám jiný trh, kde by toto bylo dlouhodobě možné.