220/22 Novela nař.vl. č. 500/2021 Sb., o podmínkách poskytování zvl. cen hlasové komunikační služby;T: 6.12.2022

Zveřejňujeme nový materiál k připomínkování: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 500/2021 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami

 

Předmětný návrh stanovuje nad rámec stávající právní úpravy (stanovení dokladů, kterými oprávněné osoby prokazují svůj nárok na poskytnutí zvláštních cen) mimo jiné rozsah, formu, dobu a způsob předávání údajů do seznamu vedeného Českým telekomunikačním úřadem, způsob vedení seznamu a způsob a podmínky přístupu podnikatelů do takového seznamu.

 

Připomínky zasílejte na tajemnice@vnictp.cz 

Soubory ke stažení