EU 12/18 EK o Veřejná konzultace ohledně využívání fondů EU v oblasti hodnot a mobility, T: 26.2.2018

V příloze tohoto příspěvku naleznete materiál EK o Veřejná konzultace ohledně využívání fondů EU v oblasti hodnot a mobility, určený k připomínkování.

 

Evropská komise vypsala konzultaci o využívání fondů EU v oblasti hodnot a mobility. 

 

Cíl konzultace: 

 

  • V roce 2018 předloží Komise komplexní návrhy nové série finančních programů víceletého finančního rámce, (tj. dlouholetého rozpočtu EU) na dobu po roce 2020. Uvedené návrhy Komise budou koncipovány tak, aby Unii umožňovaly dosáhnout výsledků v prioritních oblastech, v nichž má činnost na celoevropské úrovni větší efektivitu, než kdyby členské státy jednaly samy. To vyžaduje důkladné posouzení dosavadních postupů i oblastí, kde by se v budoucnu mohlo postupovat optimálněji. Tato konzultace je nedílnou součástí tohoto procesu a jejím cílem je seznámit se s názory všech zúčastněných stran na to, jakým způsobem by se dalo zajistit, aby se prostředky z rozpočtu EU využívaly co nejefektivněji.
  • Podobné konzultace se již konaly v souvislosti s hodnocením stávajících finančních programů EU zaměřených na několik politických oblastí. Posuzovaly se v nich dosavadní výsledky a budoucí výzvy. Názory, které zainteresované strany v rámci těchto konzultací vyjádřily, budou zohledněny při přípravě budoucího víceletého finančního rámce.
  • V současnosti probíhá několik konzultací zaměřených na široké spektrum budoucího financování EU v následujících oblastech: soudržnost, investice, bezpečnost, migrace a azyl, strategická infrastruktura.
  • Tato konzultace se týká programů a opatření, jejichž cílem je jak ochrana a prosazování evropských hodnot, tak podpora mobility, vzdělávání a odborné přípravy, kulturní rozmanitosti, základních práv, prostoru spravedlnosti v EU, digitálních dovedností, tvořivosti a evropské historické paměti a připomínání minulosti. Tyto programy a opatření posilují postavení občanů, rozvíjejí jejich dovednosti a schopnosti a přispívají k otevřeným, demokratickým, inkluzivním a tvořivým společnostem, v nichž se občané těší rovným podmínkám. 
  • Účelem této veřejná konzultace je zjistit, jaké jsou silné a slabé stránky stávajících programů a opatření, jakož i způsoby, kterými by se případně daly dále rozvíjet a jak by se dala využívat jejich vzájemná součinnost.

 

V příloze naleznete dotazníky s otázkami v českém jazyce ve formátu pdf i word. 

 

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-values-and-mobility_cs?utm_source=T%C3%BDdenn%C3%AD+p%C5%99ehled+CEBRE&utm_campaign=502ae891c0-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_19&utm_medium=email&utm_term=0_f18d5ae61b-502ae891c0-30151573

 

Připomínky je možné zasílat do 26. února 2018 na e-mail:eupripominkovani@komora.cz  a jolana.svobodova@komora.cz.