ISP Studio - Předsmluvní ujednání §63 a balíčky

ISP Studio Předsmluvní ujednání §63 a balíčky

 

 

 

 

Podklady:

Vyhláška 58/2022Sb. Vyhláška o podmínkách přenositelnosti čísel a změny poskytovatele služby přístupu k internetu

Vyhláška 529/2021Sb. Vyhláška o určení výše paušální náhrady v souvislosti s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu a o způsobu uveřejnění informací o právu na paušální náhradu.

Pozor: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 135/2012 Sb., o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby NEBYL přijatý Legislativní radou vlády kvůli nedostatečnému zmocnění k vydání chybou v Zákoně. Bude vydána až po technické novele ZEKu; 127/2005Sb.  

Požadavky na informace poskytované před uzavřením smlouvy podle § 63 zákona o elektronických komunikacích (příloha tohoto článku).

Všeobecné oprávnění VOS-1 pro poskytování služeb elektronických komunikací.

VZOR Shrnutí smlouvy (přílohou tohoto článku). do kterého ještě bude třeba zapracovat požadavky: 

(1) Mimo požadavků stanovených v části A poskytovatelé služeb přístupu k internetu a veřejně dostupných interpersonálních komunikačních služeb poskytnou tyto informace:

a) v rámci hlavních znaků každé poskytované služby:

1. jakékoli minimální úrovně kvality služeb, pokud jsou nabízeny, v souladu s opatřením obecné povahy, které Úřad vydává podle § 71 odst. 6, a to pokud jde o tyto prvky:

- u služeb přístupu k internetu: alespoň latenci, kolísání kvality přenosu, ztrátovost paketů

Ve vzoru Přesmluvní ujednání však popis technických parametrů Latence, Kolísání kvality přenosu (asi jde o Jitter), a ztrátovost paketů chybí. ČTÚ doposud nestanovil, jakým způsobem mají být takové hodnoty uváděné. U latence chybí například KAM se má latence měřit, zda jednosměrně či round trip. Představu o struktuře si můžete udělat zde v přednášce Jirky Vodrážky: 

https://adoc.pub/pipojky-a-sit-nga-kvalitativni-parametry-definice-a-sta.... Lidskými slovy, správní orgán přes opakované urgence nedodat upřesnění požadavku, nelze mu proto nyní vyhovět. 

Jakmile jej obdržíme, rozešleme. 

 

1.    Informace dle § 63 odst. 1 ZEK - jak na změny smlouvy, například při změně ceny:

Podle § 63 odst. 12 ZEK, platí: Uzavírá-li se, nebo mění smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací, jiné než přenosové služby používané pro poskytování služeb komunikace mezi stroji, nebo připojení k veřejné komunikační síti za použití prostředku komunikace na dálku, je podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, jinou než přenosovou službu používanou pro poskytování služeb komunikace mezi stroji, nebo zajištující připojení k veřejné komunikační síti povinen bezodkladně po uzavření smlouvy nebo její změny poskytnout spotřebiteli nebo koncovému uživateli, který je podnikající fyzickou osobou, informace podle odstavce 1 písemně, a to v listinné nebo elektronické podobě. Lhůta pro odstoupení spotřebitele nebo koncového uživatele, který je podnikající fyzickou osobou, od smlouvy nebo její změny uzavřené mimo obchodní prostory nebo při použití prostředků komunikace na dálku začíná běžet dnem následujícím po dni předání těchto informací.

V dané situaci by byly naplněny podmínky, že se mění smlouva za použití prostředků komunikace na dálku. Nicméně ke změně smlouvy nedochází na základě dvoustranného jednání (tj. dohody obou smluvních stran), ale jednostranně ze strany poskytovatele. Z dikce § 63 odst. 12 ZEK není zcela zřejmé, zda by povinnost poskytnout stanovené informace měla dopadat i na tuto situaci. Poslední věta odst. 12 totiž i pro změnu smlouvy předpokládá její uzavření – viz „… od smlouvy nebo její změny uzavřené mimo obchodní prostory nebo při použití prostředků komunikace na dálku“, z čehož by šlo dovozovat, že by se mělo jednat pouze o změnu na základě dvoustranného jednání. Takový výklad by ale byl příliš zužující a jsem též toho názoru, že Úřad bude povinnosti směrem ke spotřebitelům vykládat spíše rozšiřujícím způsobem. Přikláním se proto k závěru, že povinnost dle odst. 12 dopadne i na jednostranné změny smlouvy, neboť podmínky jsou v odst. 12 vymezeny poměrně volně a široce – viz také textace úvodní věty … uzavírá-li se nebo mění smlouva …, která svědčí výkladu, že by informace v rozsahu dle odst. 1 měly být poskytnuty při každé změně smlouvy.

Tedy při změně smlouvy by měly být poskytnuty tyto informace:

(i)       informace podle § 1811 a 1820 občanského zákoníku;

(ii)     informace dle nové přílohy č. 1 k ZEK; a

(iii)    informace o právu na paušální náhradu při změně tel. čísla nebo změně poskytovatele připojení k internetu.

Tyto informace ale mají být poskytnuty až po změně smlouvy, tedy poté, co bude změna účinná.

 

2.    Informace dle formuláře shrnutí smlouvy

Podle § 63 odst. 5 ZEK má poskytovatel povinnost poskytnout spotřebitelům před uzavřením smlouvy také shrnutí smlouvy odpovídající šabloně stanovené prováděcím nařízením EK. § 63 odst. 5 ZEK obsahuje výčet informací, které má toto shrnutí smlouvy obsahovat. Tyto informace mají dle odst. 6 být poskytnuty před uzavřením smlouvy.

ZEK v tomto případě neuvádí, že by se měly informace v rozsahu dle šablony poskytovat též při změně smlouvy. Nicméně diskusi ve videu v odkazu s jedním z členů rady Úřadu z jeho strany zazněl názor, že by se měly tyto informace poskytnout od 1.7.2022 všem spotřebitelům.

Tento názor nesdílím, nicméně nelze vyloučit, že Úřad bude tento názor prosazovat a plnění informační povinnosti dle § 63 odst. 5 ZEK vyžadovat u všech smluv, tedy nejen nových, ale i těch uzavřených před 1.7.2022, případě též při změnách smluv. Úřad totiž zastává názor, že shrnutí smlouvy slouží pro to, aby spotřebitel dostal jasnou informaci o konkrétních parametrech své smlouvy, což by mělo platit pro veškeré smlouvy, nikoliv jen pro ty nově uzavírané. Ačkoliv, jak jsem uvedl, pro tento výklad není přímá opora v zákoně, může Úřad tento výklad prosazovat. Prozatím však jasné stanovisko Úřadu v této věci není.

Doporučení: 

Vzhledem k výše uvedenému bychom tak doporučili splnit při změně smlouvy obě povinnosti, tj. poskytnout jak informace dle § 63 odst. 1 tak i dle odst. 5. V zásadě to znamená, že by mělo být poskytnuto shrnutí smlouvy dle stanoveného formuláře (před změnou) a úplné znění smlouvy s novými podmínkami (po změně). Uznáváme, že je to poměrně komplikované. Jako vhodný se jeví postup, že v rámci informace o změně dle § 63b odst. 5 ZEK bude poskytnuto též shrnutí smlouvy a následně, po účinnosti změny, bude poskytnuto úplné znění smlouvy obsahující všechny informace dle § 63 odst. 1 ZEK.

Druhou věcí je souhlas uživatele (spotřebitele) se změnami. Zákon nevyžaduje, aby spotřebitel změny smlouvy aktivně potvrdil. Konstrukce dle ZEK je opačná. Spotřebitel, poté co je řádně informován o změně, má právo od smlouvy odstoupit, resp. smlouvu vypovědět. Pokud svého práva nevyužije, pak se smlouva změní a platí nové podmínky.

Určitou nejasnost může do výše uvedeného principu vnést pouze požadavek dle § 63 odst. 6 ZEK, který jsem zmínil již výše v souvislosti s formulářem shrnutí smlouvy. Tento odstavec vyžaduje, aby shrnutí smlouvy bylo poskytnuto před uzavřením smlouvy. Pokud to není možné, pak má být poskytnuto neprodleně poté a smlouva pak nabývá účinnosti až okamžikem, kdy spotřebitel po obdržení tohoto shrnutí potvrdí svůj souhlas se smlouvou. Pokud by se prosadil názor, že se má povinnost poskytnutou shrnutí smlouvy vztahovat též na změny smlouvy, vyvstala by otázka, jak aplikovat podmínku účinnosti smlouvy vázanou na souhlas spotřebitele. Smlouva jako taková totiž již účinná je a v důsledku změny účinnost nepozbývá. Připadá tak v úvahu výklad, že by na souhlas spotřebitele byla vázána pouze účinnost změny, nikoliv celé smlouvy. Tento výklad ale přináší hodně nejasností a sporných momentů a dle mého názoru by byl příliš extenzivní. Vyloučit jej však v tuto chvíli bohužel nemohu…

Lze tak doporučit, aby v rámci informací o změnách smlouvy bylo spotřebiteli výslovně sděleno, že pokud nevyužije svého práva na odstoupení od smlouvy a bude pokračovat v užívání služeb, bude to považováno za jeho souhlas se změnou smlouvy.

 

Důležité upozornění: nově platí ustanovení o balíčkách.

§ 63c

Nabídky balíčků

(1) Jestliže balíček služeb nebo balíček služeb a koncového zařízení nabízený spotřebiteli obsahuje službu přístupu k internetu nebo veřejně dostupnou interpersonální komunikační službu založenou na číslech, použijí se § 34 a 34a, je-li to technicky proveditelné, a § 63 odst. 5 a 6, § 63a a 63b na všechny služby balíčku, jako jsou služby elektronických komunikací nebo audiovizuální mediální služby na vyžádání, popřípadě jiné služby informační společnosti, a obdobně i na ty služby, na které by se uvedená ustanovení jinak nevztahovala.

(2) Má-li spotřebitel právo ukončit závazek ze smlouvy ke kterékoli složce balíčku podle odstavce 1 před koncem ujednaného období z důvodu vadného plnění nebo jiného porušení smlouvy, má právo ukončit závazek ze smlouvy ke všem složkám balíčku.

(3) Uzavření smlouvy týkající se doplňkových služeb nebo koncového zařízení, které poskytuje nebo distribuuje tentýž poskytovatel služeb přístupu k internetu nebo veřejně dostupných interpersonálních komunikačních služeb založených na číslech, neprodlužuje původní dobu trvání smlouvy, k níž se služby nebo koncové zařízení přidávají, pokud s tím spotřebitel při uzavírání smlouvy o doplňkových službách nebo koncovém zařízení výslovně nevyjádřil svůj souhlas.

(4) Odstavce 1 a 3 se použijí rovněž na účastníka, kterým je mikropodnik, malý podnik nebo nezisková organizace, pokud se výslovně nevzdal všech nebo některých práv, která mu plynou z těchto odstavců. Účastník, kterým je mikropodnik, malý podnik nebo nezisková organizace, doloží tuto skutečnost prohlášením v okamžiku uplatnění práva podle odstavců 1 a 3.