Jednání o 4. návrhu revize normy ČSN 73 6005 (Prostorová norma)

V příloze najdete tabulku se souhrnem připomínek ke 4. návrhu revize normy ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení (Prostorová norma).  Současně znovu posílám 4. návrh revize dané normy.
Též posílám 4. návrh revize této normy s vyznačenými změnami, které navrhuje Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy a jejich návrhy obrázků C.1 a C.2 (tj. fakticky se jedná o 5. návrh revize dané normy).
 
Uvedené materiály Vám zasílám s žádostí o posouzení:
zda připomínky Platformy odborné veřejnosti byly zapracovány v dostatečném rozsahu (v tabulce jsou uváděny jako připomínky MPO),
návrhu IPR Praha (Vaše připomínky, prosím, formálně zpracujte podle přiloženého tiskopisu).  
 
Návrhy IPR považuje VNICTP za nevyrovnané a bude je třeba projednat na ústním jednání.
 
Projednání připomínek ke 4. návrhu revize ČSN 73 6005 a rovněž k návrhu IPR Praha se uskuteční dne 13. září 2018 od 10 hodin ve Sweco Hydroprojekt a.s. (Táborská 31, Praha 4, v místnosti č. 102 a).

Vážený pane Holobradý,

 

Po důkladném prostudování návrhu IPR je odmítáme jako celek, a navrhujeme se vrátit o krok zpět k verzi před návrhem této organizace. ČSN je dokument, který zřejmě v rozporu s názorem IPR poskytuje technické standardy celému českému stavebnictví. Prosazení návrhu má potenciál značně poškodit rozvoj sítí v malých obcích, zdražení výstavby faktickým znemožněním výstavby buďto mimo zpevněné plochy, nebo vůbec. Ostatně výstavba v Praze je právě takovými požadavky značně obtížnější nežli v jiných obcích, včetně krajských metropolí.