Pozvánka na schůzi Pracovní skupiny VHCN

Zveřejňujeme další materiál k Výzvě dotace VRI z RRF, 1. kolo.

 

Předchozí materiály k připomínkám jsou zde: https://1drv.ms/u/s!Am_QmkAOhy6Xi_xPzvYXgl6R49LMKQ?e=6013Fi

 

Připomínky, které uplatňujeme: 

 

- požadavek, že žádost o povolení musí být podána před podpisem smlouvy o dotaci, je dosti obtížně splnitelný a znemožňuje doprojektovávání posledních etap za pochodu
- IRU je nadále v nezpůsobilých výdajích
- místní způsobilost, tj. bod 9) na straně 4/9 v 01_ZV_RRF-I_v0.12.docx vylučuje i přípojné vedení procházející nebo přivedené z jiné ZSJ, než je připojovaná/dotovaná. Zřejmě nešťastná formulace.
- v bodě 9.4.3.2 (3) podrobných podmínek je odkazováno na přílohu 7, která má definovat typy přístupových produktů. Ta však chybí. Toto je velmi podstatný bod (a nejasný), protože předchozí verze sváděly k tomu, že síť se musí stavět jako P2P (aby bylo možné P2P na sítí provozovat), i když investor sám používá PON.
- bod 9.6.3 je nejasný. Není zřejmé, zda se vztahuje pouze na AM, která nejdou ani v sezamu podpořených míst ani v seznamu míst podléhající ochraně investic, nebo jde i o místa podléhající ochraně investic

 

V příloze č.4 – Pravidla RRF – je v úvodu na s.52 uvedeno: „Do jedné intervenční oblasti může žadatel podat jen jeden projekt“.

Nemýlím-li se, dříve takto striktně nebyla možnost podat více žádostí do jedné NIO zakázána. Existuje možnost dané omezení odstranit? Resp. pokud nebude výslovně ve výzvě a přílohách tato možnost zakázána, bude povoleno více žádostí v jedné NIO?

 

Nově se v uznatelných nákladech objevuje možnost zahrnout do způsobilých výdajů organizaci a administraci výběrových řízení. Nikde ovšem není uvedeno, zda se bude postupovat podle ZZVZ, případně Metodiky k zadávání VŘ společné pro celý NPO, případně pouze pro tuto výzvu. Jedná se zde o výši limitu, do kterého mohou žadatelé poptávat služby spojené s organizací VŘ napřímo (podle ZZVZ je limit 2 mil. Kč, podle Metodiky pro zadávání VŘ v rámci OP PIK jen 500 tis. Kč). Vzhledem k napjatým termínům je snaha co nejdříve začít s přípravou a realizací výběrových řízení tak, aby se po podání žádosti o podporu mohlo ihned začít s realizací. Pokud by se nicméně musel soutěžit i dodavatel služeb na administraci VŘ (což např. u limitu 500 tis. reálně hrozí), celou realizaci by to o několik měsíců prodloužilo.

Zároveň se s tím pojí dotaz, zda rozumíme správně tomu, že položka se vztahuje na libovolný počet administrovaných VŘ (tzn. žadatel bude realizovat 10 různých VŘ nad 10 mil. Kč, tak má nárok na 10x 150 tis. na organizaci těchto VŘ).